Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Byggarbetena i riktning mot Toijala påbörjas i mars, med påverkan på trafikarrangemang

Publicerad 3.3.2022 9.00

 

Under åren 2022–2024 byggs ett nytt elektrifierat dubbelspår mellan Kuppis och Åbo, bangården i Åbo moderniseras och tre nya plattformar byggs för persontrafik. I den första fasen kommer arbeten att utföras på bangården på Logomo-sidan och på banan i riktning mot Toijala på sträckan mellan Aningaisbron och Konsa plankorsning mellan stadsdelarna Raunistula och Lontis. Med början 15 mars kommer arbetena att medföra förändringar i trafikarrangemangen i Raunistula-området. I maj kommer en del av tågturerna också att helt eller delvis ersättas med bussar. 

I byggarbetena under den första fasen förbättras banans geometri i riktning mot Toijala och placeringen ändras. Därigenom säkerställs att tunga tåg klarar stigningen i riktning mot Toijala när backen görs mindre brant. Även banans under- och överbyggnader samt säkerhetsutrustningarna moderniseras. 

– Arbetena kommer att orsaka förändringar i trafikarrangemangen i Raunistula-området och även den tunga arbetsplatstrafiken i området ökar. På hela projektets vägnar vill jag redan i förväg tacka de boende i området samt väg- och bananvändare för deras tålamod när byggarbetena tar fart i mars, säger Erkki Mäkelä, projektledare hos Trafikledsverket. 

Påverkan på trafikarrangemang under mars–juli 2022

På Virusmäkivägen repareras bland annat en stödmur och en vattenledning flyttas. Virusmäkivägen kommer att vara avstängd på sträckan mellan Raunistula-avfarten och Virusmäkivägen 4 från 15 mars till 31 juli 2022.  Körning till tomterna vid Urpovägen sker via Terrängvägen. 

På Helsingforsgatan förnyas ett dagvattenavlopp under gatan. Som en följd av detta är tidvis mellan 1 april och 6 maj endast ett körfält öppet utanför rusningstid. Dessutom är hastighetsbegränsningen 30 km/h på grävplatsen vid körbroarna. Arbetsplatsen på Helsingforsgatan kan också passeras via Klädesfabriksgatan till Tomasbron. 

På Airikkigatan stängs delen i riktning mot tågbanan mellan Alfågelgatan och Måsgatan med början 1 april. Varaktigheten för arrangemanget preciseras senare. 

Arbetsplatstrafiken ökar, särskilt på Tammerforsvägen, Raunistula Parkväg och Raunistulavägen.
Karta av trafikarragemang

Påverkan på bangården i Åbo samt på tågtrafiken 

Billastningsrampen på bangården i Åbo flyttas 21–22 maj från Bangårdsgatusidan till Repslagargrändsidan. En tillfällig passagerarplattform på Logomo-sidan tas i bruk 22 maj. Körning till billastningen sker via Vagngatan. Billastningsfunktionerna och den tillfälliga passagerarplattformen kommer att vara i bruk fram till juni 2023. På framsidan mot Logomo görs trafikarrangemangen åskådligare i samband med byggandet av de tillfälliga arrangemangen, med synliga skyltar, vägmärken och målade körfältsmarkeringar.

Banarbetena på Åbo järnvägsstations sida påbörjas 22 maj när de tillfälliga arrangemangen på Logomo-sidan har tagits i bruk. Arbetena på järnvägsstationssidan börjar med förberedande arbeten och rivning av de befintliga spåren, då plattformarna 2 och 3 tas ur bruk. Med början 15 augusti utvidgas arbetsområdet till att även omfatta rivningarna av plattformarna 4, 5 och 6. Billastningen återställs och de nya plattformarna 1 och 2 tas i bruk på järnvägsstationssidan i juni 2023. 

Bantrafikavbrottet 7–8.5 påverkar tågförbindelserna mellan Helsingfors och Åbo på så sätt att Kuppis blir slutstation för tågen. Från Kuppis anordnas en bussförbindelse till Åbo station och till Åbo hamn, och ersättningsförbindelser gäller även i riktningen Åbo–Helsingfors. Under perioden 7.5–12.5 ersätts tågen mellan Åbo och Tammerfors med bussar. Ersättningsförbindelser gäller även för riktningen Tammerfors–Åbo. 

På grund av banprojektet Tammerfors–Seinäjoki har också biltågsturerna inställts under veckosluten i maj och juni.  Närmare information om ersättande trafikförbindelser eller inställda biltågsturer finns på VR:s webbplats, https://www.vr.fi/ajankohtaista  och i tidtabellssökningen. 

Arbetena mellan Kuppis och Åbo påbörjas i augusti, under byggarbetena stoppas tågtrafiken i Kuppis

För byggandet av ett dubbelspår, det vill säga ett andra spår över Auraån, byggs en ny, bredare bro som rymmer två spår. För trafik- och byggsäkerhetens skull stoppas tågtrafiken på sträckan Helsingfors–Åbo på Kuppis station under tiden som bron byggs, med början 15 augusti 2022. Trafikavbrottet varar i uppskattningsvis två år. Rutten Åbo–Tammerfors påverkas inte av trafikavbrottet, utan tågen trafikerar rutten på normalt sätt även under byggarbetena. 

Under avbrottet genomförs fortsättningsförbindelser till stadens centrum samt till hamnen med annan kollektivtrafik. Fortsättningsförbindelser och anslutningsparkeringsarrangemang håller på att planeras i samarbete med VR, Åbo stad och Föli. När planerna har blivit klara, informeras det närmare om trafikavbrottet och de med detta förknippade arrangemangen.

Karta av trafikarrangemang på Virusmäkivägen
Mer information:  
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä tel. 029 534 3822 
Trafikledsverket, projektingenjör Seppo Paukkeri tel. 029 534 3361 
 
Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och hinderfriheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2024. Europeiska Unionen stöder banprojektets utvecklingsfas med 6,3 miljoner euro. Projektet verkställs av Trafikledsverket, Åbo stad och VR.

EU logo med text medfinancieras av Europeiska unionenTrafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.