Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Beslut om byggande av gång- och cykelbro i Raunistula – arbetet inleds genast

Publicerad 21.12.2023 15.20

 

 

Åbo stad har fattat beslut om att bygga Raunistula bro. Det förberedande arbetet inleds genast och det egentliga byggandet inleds vecka 2. 

Brobygget är en del av Sillat Stk-entreprenaden inom banprojektet Kuppis–Åbo. Trafikledsverket ansvarar tillsammans med Åbo stad för genomförandet av banprojektet. Tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo återvänder till Åbo centralstation i december 2024.

Raunistula bro öppnas för fotgängare och cyklister i slutet av maj 2025 och alla arbeten blir klara i slutet av juni 2025. Tillgången till bron öppnas delvis redan i slutet av 2024, men rutten kan tillfälligt styras från bron om arbetet kräver det.

GRK Suomi Oy ansvarar för byggandet. Det är också de som för närvarande bygger järnvägsbron över Aura å och Nummis underfartsbro över Helsingforsgatan. 

Åbo stad står för kostnaderna för byggandet av bron och den förblir i stadens ägo. Avtalets värde är 4,8 miljoner euro. Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat Åbo stad statsunderstöd för planerings- och byggnadskostnaderna för bron. Understödets storlek är hälften av de faktiska kostnaderna, men högst 3,2 miljoner euro.

Mycket efterlängtad led mellan Raunistula och Nummisstranden

Den nya bron i Raunistula blir cirka 139 meter lång och 6 meter bred. Bron har 4 spann och är en plattbalkbro av spännbetong.

”Gång- och cykelrutten gick tidigare längs järnvägsbron över Aura å. Rutten flyttades från järnvägsbron till Raunistula arbetsbro i början av 2023, när rivningen av järnvägsbron inleddes. När den nya bron i Raunistula blir färdig flyttas gång- och cykelrutten från arbetsbron till den nya bron”, berättar projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket.

Aura å och dess stränder är en av stadens populäraste fritids- och motionsmiljöer. I och med den nya bron förbättras dragningskraften och ruttmöjligheterna. Den nya bron öppnar mångsidiga möjligheter för arbets- och studieresor från Raunistulahållet. Den erbjuder smidiga rutter till exempel till universitetet, Kuppis och ÅUCS.

”I förslaget till generalplan 2029 har broförbindelsen mellan stadsdelarna Raunistula och Nummis antecknats som en del av huvudnätverket för cykling och som friluftsrutt. Den möjliggör trafiken över Aura å och är en ny tvärgående förbindelse för gång och cykling”, säger Åbo stads projektledare Antero Mäkilä.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Ville Larkamo, tfn 040 821 1292, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.