Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: År 2024 är året för stora färdigställanden

Publicerad 1.2.2024 9.15

År 2024 innebär betydande framsteg för banprojektet Kuppis–Åbo. I år färdigställs två centrala entreprenader: Entreprenaden som omfattar järnvägsbron över Aura å och Nummis underfartsbro samt Kuppis–Åbo dubbelspårsentreprenaden. Broarna som färdigställs är livsviktiga för utvecklingen av spårtrafiken i Åbo och hela västra Finland och i och med dem återgår tågtrafiken från Helsingfors till Åbo personbangård.

 

Illustration av Åbo personbangård. Bild: Sweco Finland Oy.

Broentreprenaderna som länge varit under arbete blir färdiga under detta år. Helsingforsgatan, som är av största vikt för Åbo, får en ny bro när den gamla underfartsbron i Nummis ersätts av en ny, bredare underfartsbro. Underfartsbron väntas bli färdig som planerat i maj 2024.

Järnvägsbron över Aura å, som hör till samma broentreprenad, uppskattas vara färdig i september. Det färdigställande arbetet blir klart i december, varefter tågtrafiken flyttas tillbaka till bron.

Byggandet av Raunistula bro för gång- och cykeltrafik bredvid järnvägsbron över Aura å inleddes i början av 2024. Tillgången till bron öppnas delvis redan i slutet av 2024, men rutten kan tillfälligt styras från bron om arbetet kräver det. 

"Det innevarande året är ett år av stora mellanetapper och saker färdigställs i stor skala. Nu övergår vi till projektets andra hälft", beskriver projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket.

Båda järnvägsbroarna som färdigställs är i en nyckelposition för möjliggörandet av byggandet av dubbelspåret från Kuppis till Åbo. Dubbelspåret förbättrar avsevärt tågtrafikens tillförlitlighet mellan Helsingfors och Åbo, när man i Åbo inte längre är beroende av ett spår. Projektet främjar också en omfattande utveckling av trafiken på Kustbanan i framtiden när kapaciteten på banavsnittet Kuppis–Åbo ökar.

 

Illustration av Raunistula bro för gång- och cykeltrafik samt järnvägsbron över Aura å. Bild: Sweco Finland Oy.


Nya tågplattformar tas i bruk i Åbo

I och med att banbroarna blir färdiga kan man bygga nya tågspår mellan Kuppis och Åbo. Tågtrafiken från Helsingfors beräknas återvända till den förnyade personbangården i Åbo i december. De senaste två åren har ändstationen för tågtrafiken från Helsingfors varit Kuppis station. 

De nya plattformarna 1, 2 och 3 samt billastningsplattformen på Åbo personbangård tas i bruk redan i början av augusti. De nya plattformarna ansluts från Logomobron via trapp- och hissförbindelserna, vilket gör det ännu smidigare att ta sig till spåren. Ordnandet av tjänsterna under byggtiden utreds.

"I augusti kommer också tågen från Toijala som de första att anlända till de nya spåren. Vi tackar alla för deras tålamod och uthållighet under dessa förändringar", säger Mäkelä. 

Ändringarna på Åbo personbangård och Storheikkilä godsbangård skapar möjligheter för nya stadsdelar att utvecklas kring bangårdsområdena och möjliggör utveckling av närtågstrafiken. Båda bangårdsentreprenaderna blir klara i slutet av 2025 och medför betydande förbättringar i spårtrafiken och i stadsbilden i området.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 8280284, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.