Hoppa till innehåll

Arbetena i banprojektet Kuppis–Åbo påbörjas

Publicerad 25.11.2021 10.05

 

Fri att publicera 25.11.2021 kl 10.00

De första synliga arbetsmomenten i banprojektet Kuppis–Åbo påbörjas den 29 november. I projektet genomförs för närvarande byggplanering, olika licensieringar samt terrängundersökningar i vilka ingår borrningar och mätningar. Information lämnas separat om alla trafikarrangemang under arbetet.

Själva byggandet inleds med rivning av spåren mellan Logomo och Aninkainenbron, som enligt planerna påbörjas den 29 november. Detta arbetsmoment förbereder sänkandet av spåret som kommer från Toijala, som kommer att göras i ett senare skede.

Rivningen av spåren kan eventuellt leda till korta trafikavbrott, vilka man eftersträvar att schemalägga till nattetid. Resenärerna kommer alltid att informeras separat om avvikande arrangemang på stationen, och VR informerar om eventuella tidtabellsändringar.

Säkerheten alltid främst i planerna – trafiken stängs av under arbetet i Kuppis

I projektet byggs ett dubbelspår mellan Kuppis och Åbo, Åbo bangård moderniseras och tre nya plattformar byggs för persontrafik. För byggandet av dubbelspåret, det vill säga ett andra spår, måste en ny, bredare bro, på vilken ryms två spår, byggas över Aura å.

Under konstruktionsfasen blev byggandet av en enda bro huvudalternativet av både kostnads- och säkerhetsskäl. Detta kräver dock att tågtrafiken från Helsingfors stoppas i Kuppis medan bron byggs. Under avbrottet kommer fortsättningsförbindelserna till centrum och hamnen att utföras med annan kollektivtrafik.

Tågtrafikens avbrott börjar sommaren 2022 och varar i uppskattningsvis två år. När planerna har blivit klara kommer mer detaljerad information att lämnas om avbrottet och tillhörande arrangemang.

”Att bygga en bred bro är billigare än att bygga två broar. Dessutom är det säkrare för både tågtrafik och byggare under byggtiden, då tågen inte går alldeles intill byggobjektet”, motiverar projektledare Erkki Mäkelä lösningen.

På projektets vägnar beklagar han de olägenheter som lösningen medför för tågtrafiken. De alternativ och grunder som har lett till beslutet att stänga av trafiken har diskuterats med VR. Enligt Mäkelä utgör Aura ås strandskoningar en krävande plats att bygga på, även utan tågtrafik. Trafikstoppet möjliggör byggandet av bron så snabbt och med så hög kvalitet som möjligt.

”Vid övervägandet av olika alternativ har säkerheten varit det primära. Även om det beslutade arrangemanget tillfälligt leder till ändringar i resvägar och tidtabeller är det fortfarande det bästa alternativet för både byggarbetet och slutresultatet, säger Jussi Lindberg, avdelningsdirektör på Trafikledsverket.

I projektet planeras för närvarande fortsättningsförbindelser från Kuppis, samt bland annat arrangemang för eskorttrafik och parkering.

Utvecklingen av bangården tjänar många syften

Målet med de förändringar av bangården som görs i projektet är att förbättra hinderfriheten och säkerheten i plattformsområdet. Samtidigt strävar man efter att få bort godsvagnar som innehåller farligt gods från personbangården när arrangemangen för godstrafiken förflyttas i riktning mot Heikkilä.

Förändringarna på bangården och flyttningen av passagerarplattformarna till bangårdens östra sida tjänar också Åbo stads plan att bygga ett resecentrum i Åbo, som förutom knutpunkt för kollektivtrafiken skulle omfatta tjänster som kompletterar och stärker stadskärnan, samt verksamhetslokaler och bostäder.

”Målet är en gemensam terminal för kollektivtrafik samt ett trivsamt och till funktionerna mångsidigt, nytt stadsdelscentrum. Det skulle förena tåg- och busstrafiken samt den livliga kollektivtrafiken. Målet är också att utveckla den lokala närtågstrafiken i regionen och dessutom pågår ett spårvägsprojekt i Åbo, så det banprojekt som nu genomförs tjänar alla dessa planer, berättar projektledare Mika Rajala från Åbo stad.

På västra sidan om bangården planeras ett upplevelsecenter, en multifunktionsarena och ny affärs- och bostadsbyggnation. Ett förslag till detaljplaneändring är utställt för visning just nu.

Banprojektet Kuppis–Åbo betalas till hälften av Åbo stad och till hälften av Trafikledsverket.

”Ett sådant här projekt i stadsmiljö är krävande och de aktörer och saker som man måste tänka på är många. Samarbetet med Trafikledsverket har gått bra”, tackar Rajala.
 

Projektet möjliggör entimmestågets fortskridande

Förutom det i centrum belägna projektet pågår även andra banprojekt i Åboregionen. Renoveringen av Kustbanan har pågått i flera år och de pågående arbetena kommer att bli klara under nästa vår. Spåret mellan Åbo och Nystad har blivit elektrifierat under de senaste åren. Trafiken på den elektrifierade banan kommer att påbörjas ännu i år.

Dessutom pågår planeringen av en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors. Banprojektet Kuppis–Åbo är väsentligen relaterat till genomförandet av det så kallade entimmeståget.

”Det andra spåret som ska byggas mellan Kuppis och Åbo i projektet är nödvändigt för att möjliggöra en snabb förbindelse, liksom utvecklingen av bangården. Snabba tågförbindelser mellan växande stadsområden är däremot kopplade till det större målet att få ännu fler människor från bilarna till kollektivtrafiken. I slutändan är Åboprojektet en del av den större bilden att uppnå ambitiösa klimatmål, säger Esa Sirkiä, verksamhetsdirektör hos Trafikledsverket.

I oktober har projektbolaget Entimmeståget till Åbo Ab påbörjat upprättande av spårplaner för ett nytt genspår mellan Esbo och Salo samt för byggande av ett dubbelspår mellan Salo och Hajala. Trafikledsverket håller på att slutföra generalplanen för bansträckan Hajala–Nunna, och när den blir klar nästa år kommer projektbolaget att påbörja en spårplan även för det andra spåret på sträckan Hajala–Kuppis. Avsikten är att alla tekniska planer ska vara klara 2023. Därefter behövs också kommunala planeringsbeslut och investeringsbeslut innan byggplaneringen påbörjas. Byggplaneringen för Esbo stadsbana pågår redan.

Banprojektet Kuppis–Åbo ska bli klart under 2024.

Mer information:

Trafikledsverket, projektledare Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822
Trafikledsverket, projektingenjör Seppo Paukkeri, tfn 029 534 3361

Åbo stad, projektchef Mika Rajala, tfn 050 401 7821


Följ projektet:
https://vayla.fi/kupittaa-turku-ratahankeMålet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och hinderfriheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2024.

Projektet är medfinansierat av Europeiska unionen

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.

 


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.