Hoppa till innehåll

Arbeten för att kontrollera dagvattnet har inletts på byggplatsen vid anslutningen till Läpp på riksväg 25

Publicerad 10.6.2022 9.00

På byggplatsområdet på riksväg 25 vid anslutningen till Läpp man börjat bygga en sedimenteringsbassäng och en filtreringsdamm för dagvattenhanteringen. Arbetet inleddes omedelbart när man upptäckte att ler- och humushaltigt vatten läckte ut från byggplatsen till Läppträsket. Byggplatsområdet ligger norr om Läppträsket, som ingår i ett Natura 2000-område. 

Åtgärder vidtogs genast efter att NTM-centralen i Nyland hade begärt Trafikledsverkets projekt lämna en utredning om hur situationen kommer att rättas till.

"I området byggs en sedimenteringsbassäng och i anslutning till den en filtreringsdamm av sprängsten i diket. Dessutom beläggs alla diken som leder till utloppsdiket med filterduk och sprängsten. Vi tror att dessa åtgärder hindrar finmaterial från att rinna ut i utloppsdiken och träsket, och att olägenheten därmed försvinner", preciserar projektchef Antti Koski vid Trafikledsverket.

Grumligt vatten är inte farligt för hälsan, men kan försämra levnadsförhållandena för arterna i träsket utöver de landskapsmässiga olägenheterna. Grumligheten försvinner i och med ändringarna i verksamheten.

Entreprenören har inlett arbetet. Verkningarna av åtgärderna följs upp effektivt i projektet.
 
Mer information:
Trafikledsverket, projektchef Antti Koski, tfn 029 534 3546

Projektet med att bygga anslutningen till Läpp från riksväg 25 är på slutrakan och avsikten är att det ska bli klart i augusti. Projektet förbättrar framkomligheten, trafiksäkerheten och trafikens smidighet på riksväg 25 vid anslutningen till landsväg 111 i Raseborg.