Hoppa till innehåll

Material och avfall

I sin verksamhet beaktar Trafikledsverket en hållbar användning av material som sparar naturresurser under trafikledernas livscykel. Målet är att minska användningen av naturmaterial i trafikledshållningen. Man strävar efter att förebygga uppkomsten av avfall och främja återvinningen av det. Hållbara materiallösningar undersöks i samarbete med andra aktörer och ibruktagandet av dem främjas. Användningen av återvunnet material är resurseffektivt.

Trafikledshållningen och trafiken använder naturresurser i avsevärd omfattning. Det går åt naturresurser både till att bygga och underhålla infrastrukturen och för själva trafiken. De största materialmängderna inom banhållningen utgörs av syllar, skenor, makadam, grus och andra jordmaterial. Inom väghållningen utgör beläggningar samt jord- och stenmaterial de största materialmängderna.

En stor del av materialen som används inom trafikledshållningen återvinns. En stor del av vägbeläggningarna är numera tillverkade av återvunnen beläggning. Skenor och växlar på järnvägen repareras för att användas igen eller används som råvara i återvunnet stål. Järnvägssyllar av trä som inte kan återanvändas utnyttjas som energi i förbränningsanläggningar med lämpligt miljötillstånd.

Målet med markbyggnad är att öka användningen av återvunnet material och minska mängden naturmaterial utifrån som används för byggprojekten. Återvinningsmaterial som lämpar sig för markbyggnad fås till exempel från avfall från industrin samt från rivnings- och återvinningsverksamhet. Dessutom kan man utnyttja bland annat överskottsjord.

Man undviker att använda ämnen som förhindrar att materialen återanvänds. Till exempel får användningen av tillsatser i beläggningar inte vara ett hinder för återanvändning av beläggningen eller försämra egenskaperna hos den återvunna beläggningen.