Hoppa till innehåll

Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg

Vägprojekt Avslutad

I projektet Riksväg 19 Seinäjoki östra omfartsväg byggs en 18,5 kilometer lång väg med omkörningsfält och mitträcke på en ny plats från Rengonkylä i Ilmajoki till Nurmo i Seinäjoki.

Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg

Projektet genomförs i två etapper. Vägplanen för den andra etappen mellan Mäki-Hakolantie och Nurmo har godkänts i februari 2015. Projektets första etapp från Rengonkylä i Ilmajoki till Kuortanevägen (Rv 18) öppnas i slutet av året. Den andra etappen från Mäki-Hakolantie till Nurmo blir färdig 2017.

I projektet byggs 25 broar och flera överfarter över vattendrag och järnvägar.

Bakgrund till projektet

I detta nu kör 5 600–17 500 bilar dagligen genom Seinäjoki centrum. Hela tio procent av trafiken genom centrum är tung trafik.

Det är inte möjligt att göra den nuvarande riksvägen tillräckligt högklassig i centrumområdet för att motsvara de ökande trafikmängderna. Områdets invånarantal ökar, likaså ökar antalet arbetsplatser kraftigt. Också den långväga person- och yrkestrafiken ökar.
 

 


Den nya leden, som huvudsakligen byggs i en ny terrängkorridor, korsar landsväg 694 (Törnäväntie), Parkanobanan och Haapamäkibanan samt riksväg 18 (Kuortanevägen).
Arbeten görs utöver vid de vägar som korsas också vid utloppsdiken och enskilda vägar utanför riksvägen. Den nya omfartsvägen från Rengonharju till Kuortanevägen (Rv 18) tas i bruk i slutet av året. Entreprenadens första etapp (Rengonharju– Mäki-Hakolantie) blir färdig före utgången av 2016. Den andra etappen från Mäki-Hakolantie till Nurmo blir färdig 2017.

 

 

Mål

Den nya vägen gör både den långväga trafiken och stadstrafiken smidigare och förbättrar trafiksäkerheten. Den nya vägen minskar mängden tung trafik i Seinäjoki centrum, varvid också transporterna av farliga kemikalier upphör i centrum.

Den nya vägen gör markanvändningen i området mångsidigare, förbättrar näringslivets tillväxtförutsättningar och gör arbets- och turistresorna samt resorna för att uträtta ärenden smidigare.
Trivseln i Seinäjoki centrum förbättras. Olägenheterna av trafikbuller och utsläpp minskar i centrum.

 

Hur projektet framskrider

I projektets första etapp, som började i augusti 2013, byggs cirka 16 kilometer riksväg från Rengonharju i Ilmajoki till Nurmo i Seinäjoki. I etappen ingår bland annat att bygga en bro över Seinäjoki å samt två järnvägsbroar över Tammerfors–Seinäjokibanan och Haapamäkibanan. Dessutom byggs det många underfarter under huvudvägen för den lokala biltrafiken samt gång- och cykeltrafiken. Vid bosättningen intill den nya vägen byggs olika slags bullerskydd på en sammanlagt cirka 12 kilometer lång sträcka.

I den andra etappen ingår att bygga en 2,5 kilometer lång vägsträcka mellan Mäki-Hakolantie och Nurmo. Vägplanen för den andra etappen godkändes i februari 2015. Beslutet gäller vägsträckan mellan Mäki-Hakolantie och Nurmo samt de vägregleringar som vidtas på nuvarande riksväg 19.
Projektet genomförs som ett planera och genomför -projekt.

Kostnader

Seinäjoki östra omfartsväg genomförs som ett planera och genomför -projekt. Byggkostnaderna för vägsträckan i den andra etappen mellan Mäki-Hakolantie och Nurmo beräknas uppgå till 21,2 miljoner euro. Kostnadsberäkningen för hela projektet är cirka 75,5 miljoner euro.