Hoppa till innehåll

Utredning av vilka som exponeras för buller från de livligast trafikerade landsvägarna och järnvägarna

Publicerad 14.9.2022 9.00

Trafikledsverket har gjort bullerutredningar för att undersöka exponeringen för buller i närheten av de livligast trafikerade landsvägarna och järnvägarna. I utredningarna gjorde man bedömningar av antalet invånare som exponeras för buller och utarbetade kartor över bullerzoner.

Utredningarna gällde landsvägar utanför de största städerna med en årlig trafikvolym på över tre miljoner fordon, och järnvägar med en årlig trafikvolym på över 30 000 tåg.

Enligt utredningarna exponeras 160 390 personer för buller över 55 dB (Lden) från landsvägstrafiken utanför de största städerna. 33 640 personer exponeras för buller på över 55 dB (Lden) från järnvägstrafiken.

De största städerna har samtidigt gjort egna bullerutredningar, och i samband med dem utreddes också exponeringen för buller från landsvägar och järnvägar i städerna. En heltäckande medvetenhet om helhetsbilden av bullersituationen hjälper till att styra planeringen för att även kunna minska hälsoeffekterna av bullret. Buller upplevs ofta som irriterande eller störande, och kan påverka hälsan.

Regelbundna undersökningar stöder planeringen

Trafikledsverket gör bullerutredningarna regelbundet med fem års mellanrum och de används som utgångspunkt när handlingsplanerna för bullerbekämpning utarbetas och uppdateras.

Handlingsplanerna för bullerbekämpning utarbetas också regelbundet med fem års mellanrum och det är meningen att Trafikledsverkets handlingsplaner för bullerbekämpning vid landsvägar och järnvägar ska vara klara i juli 2023. I dem fastställs riktlinjerna för bullerbekämpning och åtgärder för att förbättra bullersituationen i närheten av trafiklederna. Både bullerutredningarna och handlingsplanerna för bullerbekämpning finns på Trafikledsverkets webbplats.

Bullerutredningen har utarbetats som en del av den fjärde omgången bullerutredningar i EU:s direktiv om omgivningsbuller. Syftet med direktivet om omgivningsbuller är att få jämförbar information om bullersituationen i EU:s medlemsländer och att fastställa ett gemensamt tillvägagångssätt för att förhindra, förebygga eller minska skadliga effekter av omgivningsbuller. Uppgifterna från bullerutredningarna kommer också att användas för att utveckla Europeiska gemenskapens bullerpolitik, i synnerhet bestämmelserna om emission från bullerkällor.

Mer information:

EU-bullerutredning för landsvägar 2022
EU-bullerutredning för järnvägar 2022
Mer information om bullerutredningarna

Taiju Virtanen, sakkunnig, buller och miljö tfn 029 5343 312, [email protected]


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv