Hoppa till innehåll

Trafikverket och Skanska har ingått ett avtal om planering och byggande av Smedsby omfartsväg

Publicerad 30.8.2011

Trafikverket beställer planerings- och byggnadsarbetet för Smedsby omfartsväg, som går mellan Hemstrand i Vasa och Stormossen i Korsholm, av Skanska. Entreprenadpriset är 40,6 miljoner euro.

Den cirka nio kilometer långa vägsträckan byggs som en väg med fyra körfält. Byggnadsarbetena omfattar bland annat 13 anslutningar varav fyra är planskilda anslutningar, 10 broar samt bullerskydd. I projektet ingår hantering av jordmassor på grundvattenområden och i känslig naturmiljö.

Entreprenaden genomförs enligt projekterings- och utförandemodellen, som innebär att den valda entreprenören utvecklar den konstruktionsplan som beställaren gjort. Väg- och konstruktionsplanerna för projektet har gjorts av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.

Arbetena inleds i början av september och vägen ska vara färdig i november 2014. För projektet har beviljats finansiering på totalt 55 miljoner euro. I summan ingår utöver huvudentreprenadsumman också andra anskaffningar och riskreserveringar.


Smidigare och säkrare trafik

Smedsby omfartsväg finns på riksväg 8, som är en av de viktigaste vägförbindelserna inom Vasa stadsregion. Riksväg 8 betjänar såväl den långväga omfartstrafiken som markanvändningen och näringslivet inom stadsregionen. Riksvägen finns centralt i Smedsby tätort och orsakar därför problem för trafiksäkerheten samt landskaps- och tätortsbilden.

Tack vare fyra körfält och planskilda anslutningar förbättrar den nya omfartsvägen trafiksäkerheten och ökar trafiksmidigheten. Dessutom flyttar tung trafik bort från den nuvarande s.k. Karlebyvägen, som går genom Smedsby tätort.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv