Hoppa till innehåll

Trafikledsverkets utkast till investeringsprogram fick cirka 230 utlåtanden

Publicerad 11.5.2022 9.00

Remisstiden för Trafikledsverkets utkast till investeringsprogrammet 2023-2030 har löpt ut och behandlingen av programmet flyttas till finslipningsfasen. Sammanlagt gavs cirka 230 utlåtanden om programmet.

Investeringsprogrammet är Trafikledsverkets förslag om genomförande av nya järnvägs-, landsvägs- och farledsprojekt. Programmet följer den riksomfattande trafiksystemplanen (Trafik 12-planen) och dess mål. De slutliga besluten om investeringsprojekt i statens trafikledsnäts fattas av riksdagen i samband med budgetbehandlingen.

Remissbehandlingen av utkastet till investeringsprogrammet för 2023-2030 inleddes i början av april och avslutades den 2.5.2022. Inom utsatt tid inkom cirka 230 utlåtanden. Två tredjedelar av utlåtandena kom från kommuner, samkommuner och landskapsförbund. 

En genomgång av utlåtandena pågår som bäst och på basis av dem färdigställs utkastet till investeringsprogrammet under maj månad. Även utlåtanden som inkommit efter den utsatta tiden behandlas i mån av möjlighet. Det färdiga investeringsprogrammet publiceras i juni 2022. 

Trafikledsverket vill tacka alla instanser som gett utlåtanden. Remissbehandlingen utgör en viktig grund för utvecklingen av investeringsprogrammet.   

Läs mer om investeringsprogrammet och Trafik12-planen på vår webbplats. 

Ytterligare information:

Pekka Rajala 
branschdirektör, planering av transportnätverk 
tfn 0295 34 3626
[email protected]