Hoppa till innehåll

Trafikledsverkets investeringsprogram för 2023–2030 har publicerats

Publicerad 16.6.2022 12.35

Trafikledsverket har publicerat sitt förslag till investeringsprogram för nya ban-, landsvägs- och farledsprojekt för åren 2023–2030. Målen och de ekonomiska ramarna i investeringsprogrammet för trafikledsnätet kommer från den riksomfattande trafiksystemplanen, dvs. trafiksystemplanen Trafik 12.

Investeringsprogrammet omfattar utvecklingsprojekt samt förbättringsprojekt och projekthelheter av olika storlek. Investeringsprogrammet är Trafikledsverkets syn på de investeringar som ska genomföras under de närmaste åren. Riksdagen fattar beslut om eventuellt inledande av projekt.

De projekt som presenteras i investeringsprogrammet ska främja tillgängligheten i hela Finland samt hållbarheten och effektiviteten hos olika färdsätt. Dessutom ska projekten vara samhällsekonomiskt effektiva. Alla de nämnda målen syftar också till att stävja klimatförändringen och beaktar förbättringen av trafiksäkerheten.

Genomförandet av investeringsprogrammet följs upp och uppdateras årligen. Nästa investeringsprogram för trafikledsnätet publiceras våren 2023.

Hur riktas finansieringen?

Investeringsprogrammets ekonomiska ram i planen Trafik 12 för åren 2023–2030 är sammanlagt 3,4 miljarder euro. En stor del av finansieringen, dvs. 2,7 miljarder, riktas till projekt för utveckling av trafikledsnätet. För projekt för förbättring av bastrafikledshållningen har man reserverat cirka 727 miljoner euro.

I utvecklingsprojekt har största delen av finansieringen, dvs. cirka 1,5 miljarder euro, anvisats till bannätsprojekt. För utvecklingsinvesteringar i vägnätet har man anvisat cirka 1,1 miljarder euro och för farledsprojekt cirka 83 miljoner euro.

”Med hjälp av utvecklingsprojekten höjs servicenivån för resor och transporter, medan små förbättringsprojekt förbättrar trafiksäkerheten”, berättar Pekka Rajala, direktör för trafiknätsplanering vid Trafikledsverket.

Investeringsprogrammet innehåller också förslag på projekt som finansieras med EU-stöd eller tillsammans med stadsregionerna och näringslivet.  Investeringsprogrammet omfattar inte trafikledsprojekt som redan pågår och som fått finansiering, och inte heller sådana projekt som man inte har beredskap att genomföra eller planera. Inte heller planeringsprojekten för Finlandsbanan, Åbos entimmesbana och Östra banan ingår i investeringsprogrammet, eftersom separata projektbolag har grundats för dem. 

Växelverkan - en viktig del

Växelverkan och samarbete har haft en stor roll i beredningen av Trafikledsverkets investeringsprogram. Beredningen har varit omfattande och exempelvis gjorts tillsammans med de regionala NTM-centralerna. I mars ordnades fyra diskussionstillfällen med samma innehåll om utarbetandet av det nya programmet. Tillfällena var öppna för alla.

Under våren samlade man också in cirka 250 utlåtanden om utkastet till investeringsprogrammet. Två tredjedelar av utlåtandena kom från kommunerna och alla utlåtanden behandlades i samband med slutförandet av investeringsprogrammet.

”Växelverkan med intressentgrupper och regionala aktörer är en viktig del av utvecklingen av investeringsprogrammet, även om det till exempel inte är möjligt att uppfylla alla önskemål som framförs i utlåtandena. Till slut bestämmer målen och de ekonomiska ramvillkoren för programmet Trafik 12 vilka projekt som ryms i investeringsprogrammet”, berättar Rajala.

Beredningen av Trafikledsverkets följande investeringsprogram för 2024–2031 inleds under hösten.

Mer information

Pekka Rajala
Branschdirektör, planering av transportnätverk
tfn 029 534 3626
[email protected]