Hoppa till innehåll

Trafikledsverkets investeringsprogram 2025–2032 har färdigställts

Publicerad 21.3.2024 8.57

Trafikledsverket har utarbetat ett nytt investeringsprogram för trafikledsnätet för åren 2025–2032. Investeringsprogrammet som uppdateras årligen är Trafikledsverkets ståndpunkt om genomförandet av nya järnvägs-, landsvägs- och farledsprojekt och deras effekter utifrån expertuppgifter. Besluten om genomförandet av projekten fattas av riksdagen.

 

vägprojekt

 

Offentliggörandet av investeringsprogrammet föregicks av en omfattande samrådsrunda där man fick 240 utlåtanden från olika instanser, i synnerhet kommuner och samkommuner gav respons. I utlåtandena framkom betydelsen av att beakta den förändrade verksamhetsmiljön och försörjningsberedskapen, näringslivets behov och oro över kostnadsökningen och reparationsskulden.

Investeringsprogrammet för trafikledsnätet omfattar förutom utvecklings- och förbättringsprojekt även stora reparationsprojekt. Med finns också förslag till projekt som finansieras med EU-stöd eller tillsammans med stadsregioner eller näringslivet. Investeringsprogrammet omfattar inte projekt som redan fått finansiering eller pågående projekt eller till exempel projektbolagens banprojekt.

För investeringsprogrammets utvecklingsprojekt kommer det under de kommande åtta åren att finnas en ekonomisk ram på cirka 2,8 miljarder euro som fördelas på olika trafikledsformer: järnvägarna 1,4 miljarder euro, landsvägarna 1,2 miljarder euro och farlederna 0,2 miljarder euro. Riksdagen beslutar om finansieringen och genomförandet av projekten.

Investeringsprogrammet innehåller ett stort antal trafikledsprojekt, men det finns ännu fler behov. Den kraftiga höjningen av markbyggnadsbranschens kostnadsnivå har lett till att färre projekt än tidigare år ryms med i investeringsprogrammet.

I investeringsprogrammet har projekten delats in i tre prioriteringar utifrån deras beredskap för genomförande och konsekvenser. En del av projekten kräver ännu planering, men många projekt är klara att genomföras efter att ha fått finansieringsbeslutet.

Investeringsprogrammets mål kommer från den riksomfattande trafiksystemplanen

Investeringsprogrammets mål och ekonomiska ramar kommer från den riksomfattande Trafik 12-planen. Trafikledsverkets nu publicerade investeringsprogram grundar sig på den gällande riksomfattande trafiksystemplanen, som har utarbetats för 2021–2032. Kommunikationsministeriet håller som bäst på att uppdatera Trafik 12-planen.

"Målet med den gällande Trafik 12-planen är att främja tillgängligheten, hållbarheten och effektiviteten i hela Finlands trafiksystem samt att stävja klimatförändringen och förbättra trafiksäkerheten. Investeringsprogrammet som helhet främjar dessa mål så bra som möjligt", berättar Pekka Rajala, direktör för planering vid Trafikledsverket.

I beredningen av investeringsprogrammet har Trafikledsverket samarbetat med NTM-centralerna och andra intressentgrupper. Nästa uppdatering av investeringsprogrammet görs våren 2025.

Mer information

Investeringsprogrammet för statens trafikledsnät 2025–2032

https://vayla.fi/sv/trafikleder/trafiksystemet/trafikplanering/investeringsprogram


Pekka Rajala
Branschdirektör, planering
tfn 029 534 3626
[email protected]