Hoppa till innehåll

Trafikledsverkets handlingsplaner för bullerbekämpning på landsvägar och järnvägar är klara

Publicerad 3.6.2024 14.08

Trafikledsverkets handlingsplaner 2023–2028 för bullerbekämpning på landsvägar och järnvägar är klara. I planerna har den föregående handlingsplanen som omfattade åren 2018–2023 uppdaterats och i dem beskrivs Trafikledsverkets strategi för att minska bullret längs landsvägarna och järnvägarna samt åtgärderna för de kommande fem åren.

Handlingsplanen har utarbetats för att uppfylla kraven i EU:s direktiv om omgivningsbuller och statsrådets förordning om handlingsplaner för bullerbekämpning. Dessa handlingsplaner är de fjärde handlingsplanerna för vägar och järnvägar i enlighet med direktivet.

Handlingsplanerna gäller landsvägar utanför de största städerna som ingick i EU-bullerutredningar och som har en årlig trafikvolym på över tre miljoner fordon samt järnvägar med en årlig trafikvolym på över 30 000 tåg. De största städerna utarbetar sina egna handlingsplaner för bullerbekämpning senast sommaren 2024.

I Trafikledsverkets handlingsplaner för bullerbekämpning presenteras riktlinjer och metoder med vilka Trafikledsverket strävar efter att minska exponeringen för buller längs landsvägarna och järnvägarna. Exponering för buller orsakar hälsorisker som har betydande konsekvenser både på individ- och samhällsnivå.

"Den mest bekanta bullerbekämpningsmetoden är bullerskydd som byggs längs farlederna, men även andra metoder behövs. I åtgärderna i de nu uppdaterade handlingsplanerna har man strävat efter att beakta det breda spektrumet av olika bekämpningsmetoder, varvid bullerutsläppet och spridningen av buller påverkas på flera sätt", berättar buller- och miljöexpert Taiju Virtanen.

I handlingsplanerna har 28 bullerbekämpningsobjekt lyfts fram i landsvägsnätet och 7 i järnvägsnätet, för vilka preliminära bullerbekämpningsåtgärder har planerats. I åtgärderna ingår dessutom metoder för att påverka planeringen och dimensioneringen av bullerbekämpningen och trafikledsprojekten, hanteringen av buller under byggnadstiden samt utvecklingen av underhållet av bullerhindren och forskningsprojekt.

Handlingsplan för bullerbekämpning vid järnvägar 2023–2028: Handlingsplan enligt EU:s direktiv om omgivningsbuller finns på adressen: https://www.doria.fi/handle/10024/188168
Handlingsplan för bullerbekämpning vid landsvägar 2023–2028: Handlingsplan enligt EU:s direktiv om omgivningsbuller finns på adressen: https://www.doria.fi/handle/10024/188166


Mer information:
buller- och miljöexpert Taiju Virtanen tfn 029 5343 312 [email protected]