Hoppa till innehåll

Trafikledsverkets årligen uppdaterat investeringsprogram för åren 2022-2029 har publicerats

Publicerad 26.1.2022 10.00

Trafikledsverket har publicerat sitt förslag till genomförande av nya ban-, landsvägs- och farledsprojekt för åren 2022-2029. Genom investeringsprogrammet för trafikledsnätet genomförs den riksomfattande trafiksystemplanen (Trafik 12-planen). Investeringsprogrammet uppdateras årligen.

I investeringsprogrammet ingår utvecklingsprojekt, stora ombyggnadsprojekt och projekthelheter samt mindre förbättringsprojekt. Programmet omfattar också förslag till projekt som finansieras med EU-stöd eller tillsammans med stadsregioner eller näringslivet. Investeringsprogrammet omfattar inte trafikledsprojekt som redan pågår eller projekt som har fått finansieringsbeslut.

"Investeringsprogrammets mål och ekonomiska ramar kommer från Trafik 12-planen", säger Trafikledsverkets generaldirektör Kari Wihlman.

"Investeringsprogrammets projekt ska främja hela Finlands tillgänglighet och olika trafikformers hållbarhet och effektivitet. Dessutom ska projekten vara samhällsekonomiskt effektiva. Alla dessa mål siktar också på att stävja klimatförändringen och beaktar en förbättring av trafiksäkerheten", tillägger Wihlman.

Hur fördelar sig investeringsprogrammets finansiering på olika trafikleder?

Den ekonomiska ramen för det åttaåriga investeringsprogrammet är lite drygt tre miljarder euro i Trafik 12-planen för 2022-2029. I programmet fördelas beloppet enligt följande:

  • Utvecklingsprojekt, cirka 2,3 miljarder euro.
  • Projekt för att förbättra bastrafikledshållningen, cirka 800 miljoner euro.
  • Under investeringsprogrammets period 2022–2029 kan man komma överens om en statlig finansiering på sammanlagt cirka 500 miljoner euro till sju MBT-stadsregioner. En del av denna finansiering riktas till statens trafikledsnät och avtal om projekten ingås genom separata förhandlingar mellan staten och kommunerna.

Bland utvecklingsprojekten kommer största delen av pengarna, 1,26 miljarder euro, att gå till projekt i bannätet i enlighet med Trafik 12-planen. För vägnätsprojekt har man beräknat 977 miljoner euro och för farledsprojekt 82 miljoner euro.

Investeringsprogrammet medför stora fördelar för trafiken

Investeringsprogrammet inverkar på vilka trafikledsnät finländarna rör sig på och använder för transporter i framtiden. Till exempel förbättras förhållandena för näringslivets transporter både på landsvägarna, järnvägarna och farlederna. Transporternas kostnadseffektivitet och förutsägbarhet tar ett kliv framåt.

"Resenärernas restider förkortas också, och trafiken blir smidigare och säkrare. Dessutom främjar programmet möjligheterna att välja hållbara färdsätt ", säger Pekka Rajala, branschdirektör vid Trafikledsverket.

Investeringsprogrammets direkta klimatkonsekvenser är förhållandevis små, men på längre sikt minskar klimatutsläppen till följd av effektivare transporter och eventuella övergångar från en transportform till en annan.

Omfattande samarbete vid beredningen av investeringsprogrammet

I Trafikledsverkets investeringsprogram har växelverkan haft en stor roll. Trafikledsverket har diskuterat med intressentgrupper och regionala aktörer under beredningen. Dessutom fick Trafikledsverket utlåtanden om investeringsprogrammet hösten 2021. Sammanlagt inkom över 260 utlåtanden.

"Jag tackar alla som gett utlåtanden för responsen och förslagen", säger Trafikledsverkets generaldirektör Wihlman.

Över hälften av de inkomna utlåtandena kom från kommunerna. Dessutom gav bland annat företag, föreningar och organisationer utlåtanden. Alla utlåtanden behandlades i samband med att investeringsprogrammet färdigställdes. Beredningen gjordes tillsammans med de regionala NTM-centralerna.

I utlåtandena ingick bland annat förslag om att nya projekt ska läggas till i investeringsprogrammet. Det är dock inte möjligt att uppfylla alla önskemål.

"Tyvärr är det många bra och nödvändiga projekt som hamnar utanför investeringsprogrammet. Det finns utvecklingsbehov för över 10 miljarder euro, men det finns endast tillgång till en bråkdel av detta", konstaterar Wihlman.

Målen och de ekonomiska ramvillkoren för Trafik 12 dikterar vilka projekt som slutligen ryms med i investeringsprogrammet. Investeringsprogrammet är Trafikledsverkets syn på investeringarna och det uppdateras årligen. Riksdagen fattar beslut om eventuellt inledande av projekt.

Förberedelserna inför investeringsprogrammet 2023-2030 har redan inletts av Trafikledsverket och kommer att arbetas med under våren 2022.

Mer information

Pekka Rajala
Branschdirektör, planering av transportnätverk
tfn 029 534 3626
[email protected]

Investeringsprogrammets webbplats

Investeringsprogrammet (pdf, på finska)