Hoppa till innehåll

Trafikledsverket siktar på utsläppsfria byggarbetsplatser med ett Green Deal -avtal

Publicerad 12.5.2022 9.00

Trafikledsverket har anslutit sig till miljöministeriets Green Deal-avtal Utsläppsfria byggarbetsplatser - Hållbara projekt, med målet att genom offentliga upphandlingar minska de utsläpp som uppkommer på de upphandlande enheternas arbetsplatser. Green Deal-avtalet mellan staten och näringslivet är frivilligt och siktar mot att främja målen för hållbar utveckling och uppnå koldioxidneutralitet. Avtalet är i kraft till slutet av år 2030.

Eftersom Trafikledsverket är en betydande aktör inom infrastrukturbyggande, förstärks klimat- och energiaspekterna i målen att utveckla upphandlingarna. Dessutom ses det som värdefullt att även andra utsläpp minskar. För att uppnå dessa mål är anslutning till Green Deal-avtalet om utsläppsfria arbetsplatser ett betydelsefullt steg.

Övergången till fossilfria arbetsplatser sker stegvis. Målet är att före slutet av 2025 ska fossilfrihet uppnås vid infrastruktur- och byggarbetsplatser hos de parter som har anslutit sig till avtalet, dvs. att fossila bränslen inte längre används på dessa arbetsplatser. Som andel för användning av el, biogas och vätgas har definierats 20 procent av arbetsmaskinerna fram till 2025 och 50 procent före 2030. 

Trafikledsverkets mål är i detta avseende lägre än målnivån för Green Deal-avtalet, eftersom trafikledsprojekten med avseende på alternativa framdrivningskrafter hamnar i områden där tillgång till el ofta utgör en utmaning och den utrustning som används i projekten också är större än den som i allmänhet används på byggarbetsplatser i städerna. Myndighetens mål är att år 2025 ska fem procent av maskinerna använda el, biogas och vätgas, medan år 2030 ska mängden vara 20 procent. 

I avtalet ingår dessutom att deltagande parter gemensamt har fastställt upphandlingskriterier som ska följas vid framtida upphandlingar.

Green Deal-krav att användas i entreprenader i krävande verksamhetsmiljöer

Green Deal-avtalet för utsläppsfria arbetsplatser gäller endast investeringsprojekt inom de områden av krävande verksamhetsmiljö som vid tidpunkten för anslutningen överensstämmer med Trafikledsverkets definition, dvs. huvudsakligen trafikledsprojekt i tätorter, både när det gäller byggande av vägar och järnvägar samt byggande av farleder. För arbetsmaskiner gäller kraven endast hjul- och banddrivna grävmaskiner, lastare, rälshjulsdrivna grävmaskiner och vältar. Kraven på lastbilar är begränsade till att gälla enbart material- och jordtransporter.

Inom Trafikledsverket granskades miljökraven före anslutningen till avtalet genom en utredning och en färdplan för miljökrav på transport- och arbetsmaskinsutrustning för byggande av vägar, farleder och järnvägsspår för införande under åren 2022–2030. I utredningen fokuserades det på avgasutsläpp från maskiner och transporter. Utsläppen från materialproduktion och användning av trafiklederna beaktades inte.

”Vid Trafikledsverket gäller anslutningen till Green Deal-avtalet kravkategorin krävande verksamhetsmiljö och tas i bruk för 2023 års entreprenader. I det här skedet gäller kraven inte underhåll, men i det avseendet granskas anslutningen senare”, säger Pekka Petäjäniemi, upphandlingsdirektör hos Trafikledsverket.

Mer information: Trafikledsverket, upphandlingsdirektör Pekka Petäjäniemi, tfn 0295 34 3586, fö[email protected]


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.