Hoppa till innehåll

Trafikanternas nöjdhet med vinterunderhållet av landsvägarna minskade

Publicerad 25.5.2022 8.56

En undersökning som Trafikledsverket låtit göra visar att trafikanternas nöjdhet med vinterunderhållet av landsvägarna sjönk nationellt på alla delområden vintern 2021–2022. Man är mer missnöjd med vinterunderhållet av andra vägar än med vinterunderhållet av huvudvägarna.

Nöjdheten med vinterunderhållet av landsvägarna sjönk jämfört med året innan, särskilt i fråga om andra vägar. Den totala nöjdheten för privatpersoner är på samma nivå som 2020, för den tunga trafikens del något sämre.

Nöjdheten med vinterunderhållet av huvudvägarna sjönk mindre än på andra vägar. I fråga om huvudlederna ligger nöjdheten hos privatpersoner nästan på samma nivå som under tidigare år. En större del av alla respondenter var mer nöjda än missnöjda med de olika delfaktorerna i väghållningen av huvudlederna.

”Undersökningen om trafiknöjdhet ger oss mycket viktig respons från kunderna. Resultaten av undersökningen gås igenom tillsammans med NTM-centralerna och de utnyttjas i utvecklingen av vinterunderhållet ”, säger Jarkko Pirinen, sakkunnig inom vägunderhåll vid Trafikledsverket.

Trafikledsverket fastställer målnivån för vinterunderhållet på landsvägarna. De lokala NTM-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur, som beställer vägunderhåll, ser till att servicenivån för vinterunderhållet nås.

Saltning delar åsikter

Olika delfaktorer i vinterunderhållet är till exempel jämn vägyta och snöplogning. Under en snörik vinter hinner det uppstå packad snö särskilt utanför huvudlederna, vilket syns i resultaten. Beläggningarnas skick kan också påverka den minskade nöjdheten. Dessutom anser framför allt privatpersoner att salt används till och med för mycket, men nöjdheten med halkbekämpningen har minskat. I fråga om den tunga trafiken har dock andelen som önskar mer saltning ökat.

Nöjdheten med vinterunderhållet av gång- och cykelvägarna har också minskat, vilket enligt undersökningen delvis beror på bland annat brister i halkbekämpningen och tidpunkterna för plogningen.

Med tanke på vädret var vintern lång och särskilt i södra Finland avvikande från de senaste åren. Den snörika vintern förklarar dock inte ensam den minskade nöjdheten. Även om den totala nöjdheten minskade lyckades vissa underhållsentreprenader också förbättra sitt resultat jämfört med året innan.

Målet med undersökningen av trafikanters nöjdhet är att ge information om privatpersoners och tunga trafikens representanters erfarenheter och åsikter om vinterunderhållet på landsvägar. Resultaten av undersökningen används för att följa upp hur Trafikledsverket och NTM-centralernas verksamhet lyckas samt som hjälpmedel vid planering och styrning av verksamheten. Datainsamlingen genomfördes 28.1.–18.3.2022 med en postenkät där det fanns möjlighet att svara på internet. 8 060 privatpersoner och 1 250 yrkeschaufförer deltog i undersökningen.

Hela rapporten publiceras senare på Trafikledsverkets webbplats.

Tilläggsinformation:

Trafikledsverket:

Sakkunnig inom underhåll av landsvägar Jarkko Pirinen
tfn 0295 343 339, [email protected]

NTM-centralen:

Kari Parikka, chef för underhållsenheten för det norra upphandlingsområdet
tfn 0295 037 247, [email protected]

Vesa Partanen, chef för underhållsenheten för det östra upphandlingsområdet
tfn 0295 026 750, [email protected]

Katja Levola, chef för underhållsenheten för det västra upphandlingsområdet
tfn 0295 036 262, [email protected]

Tuomas Vasama, chef för underhållsenheten för det södra upphandlingsområdet
tfn 0295 021 361, [email protected]

Se även:

Mer information om vinterunderhållet av vägarna och vinterunderhållsklasserna på kartan

Huvudvägar är riksvägar och stamvägar med nr 1–39 och 40–99. En del av huvudvägarna är huvudleder. Huvudlederna förbinder de största nationella och internationella centrumen och knutpunkterna med varandra, och betjänar i synnerhet långdistanspendling och näringslivets godstransporter. Huvudlederna har fastställts av trafik- och kommunikationsministeriets förordning 1.1.2019.

Övriga vägar är regionvägar och förbindelsevägar, nr 100–999 och 1000–19999.