Hoppa till innehåll

Slåtter vid vägar förebygger olyckor och stöder den biologiska mångfalden

Publicerad 10.6.2024 11.55

På försommaren växer växterna längs vägarna snabbt och slåtterarbetet längs landsvägarna inleds. Slåtter längs vägarna förbättrar sikten i vägmiljön och förebygger därmed trafikolyckor, men den säkerställer också att vägdräneringen fungerar och stöder den biologiska mångfalden.
 
Motorvägen 9 i Tammerfors.
 
Från och med juni anländer arbetare och arbetsmaskiner till grönområdena längs landsvägarna. Trafikledsverket påminner om att bilister och andra trafikanter ska beakta arbetsmaskiner som utför slåtter. Nyslagen gräsmark och nyligen röjt sly kan vara en varningssignal om att arbetsmaskiner rör sig vid vägkanterna och i slänterna i närheten. Vid möten med arbetsmaskiner ska farten sänkas för att undvika farliga situationer.
 
Behovet av slåtter diskuteras ofta livligt sommartid. Trafiksledsverket har vägande grunder för slåtter och slyröjning vid vägkanter.
 
”Slåtter och röjning av sly görs för att förhindra trafikolyckor. Vildvuxen vegetation längs körbanan är en riskfaktor för trafikanter såväl som för djuren som gömmer sig i vegetationen. När sikten är god har föraren tid att reagera även på överraskande händelser. I synnerhet i kurvor, korsningar och nära övergångsställen är det mycket viktigt med tillräcklig sikt. Alla som rör sig till fots eller med cykel, men i synnerhet barn, har också nytta av god sikt. Genom slåtter och slyröjning kan vägmiljön hållas tydlig”, summerar Mika Terhelä, sakkunnig inom anskaffning av landsvägsunderhåll vid Trafikledsverket.
 
Slåtterarbetet syftar till att säkra obehindrad sikt för trafikanter och att förhindra tillväxten av sly alltför nära körbanorna. Slyröjningen sträcker sig över ett större område än slåtterarbetet och det utförs vartannat eller vart tredje år längs landsvägarna. Både slåtter och slyröjning är viktiga också med tanke på det övriga underhållet och vägens skick, så att till exempel diken och andra dräneringskonstruktioner fungerar på avsett sätt.
 
Slåtter- och slyröjningsarbetena längs vägrenarna hör till underhållsentreprenaderna för landsvägarna som beställts av NTM-centralerna som ansvarar för den regionala väghållningen. Trafikledsverket påminner om att det hör till innehavare av anslutningar till enskilda vägar att hålla sikten fri vid anslutningarna till enskilda vägar.

 

Slåtter producerar och upprätthåller värdefulla livsmiljöer

Slåtter främjar även bevarandet av naturens mångfald. Regelbunden slåtter av vägkanter har med tiden skapat en betydande mängd livsmiljöer för gräsmarks-och ängmarksarter, till och med för hotade arter. Slåtter upprätthåller dessa värdefulla livsmiljöer som påminner om traditionella biotoper.

Slåtter genomförs två gånger per sommar längs livligt trafikerade vägar. På dessa vägar görs den första slåttern enligt de nuvarande anvisningarna med smal omfattning, vilket hjälper arterna längs vägarna att förnyas. Den andra slåttern görs över ett bredare område senare på sommaren. På vägar med mindre trafik görs slåttern en gång per sommar i juli–augusti med en bredd på två meter. Önskemål om senareläggning av slåtterarbetena framförs ofta.

"Slåtter kan inte skjutas upp för mycket av trafiksäkerhetsskäl. Senare slåtter försämrar också ängsarternas levnadsförhållanden, eftersom de kraftigaste växtarterna ökar längs vägarna", konstaterar Terhelä.

Slåtter bekämpar också invasiva främmande arter

Även invasiva främmande arter har tagit fäste vid vägkanterna. Blomsterlupin har spridit sig mest och i bekämpningen av arten är det viktigt att förhindra att den sprids med frön till nya växtplatser. Därför sparas inte blommande lupiner vid slåtter. Förekomsterna av farliga jättelokor förstörs separat när de upptäcks.

Invasiva arter vid vägkanterna får inte rensas bort utan tillstånd. Om man planerar bekämpningsåtgärder inom vägområdet ska man kontakta den riksomfattande Trafikens kundservice, som ger mer information om förutsättningarna för genomförandet av bekämpningen. Gå till webbplatsen för Trafikens kundservice (på finska).

Mer information:

Marketta Hyvärinen

miljösakkunnig, Trafikledsverket

tfn 029 534 3261

[email protected]

Mika Terhelä

sakkunnig inom anskaffning av landsvägsunderhåll, Trafikledsverket

tfn 029 534 3331

[email protected]

Bilagor