Hoppa till innehåll

Slåtter invid vägar förebygger olyckor och stöder den biologiska mångfalden

Publicerad 9.6.2023 8.45

På försommaren växer växterna längs vägarna snabbt och slåtterarbetet längs landsvägarna inleds. Slåtter längs vägarna förbättrar sikten i vägmiljön och förebygger på så sätt trafikolyckor, men stöder också den biologiska mångfalden och bekämpar invasiva främmande arter.

Från och med juni anländer arbetare och arbetsmaskiner till grönområdena längs landsvägarna. Trafikledsverket påminner om att bilister och andra trafikanter ska beakta arbetsmaskiner som utför slåtter. Nyslagen gräsmark och nyligen röjt sly kan vara en varningssignal om att det finns arbetsmaskiner vid vägkanterna och i slänterna en liten bit bort. Vid möte med arbetsmaskiner ska farten sänkas för att undvika farliga situationer.

Behovet av slåtter diskuteras ofta livligt sommartid. Mika Terhelä, sakkunnig inom anskaffning av landsvägsunderhåll vid Trafikledsverket, motiverar slåtter invid vägarna och slyröjning med vägande skäl.

”Slåtter och röjning av sly görs för att förhindra trafikolyckor. Vildvuxen vegetation längs körbanan är en riskfaktor för trafikanter såväl som för djuren som gömmer sig i vegetationen. När sikten är god har föraren tid att reagera även på överraskande händelser. I synnerhet i kurvor, korsningar och nära övergångsställen är det mycket viktigt med tillräcklig sikt. De som rör sig till fots eller med cykel har också nytta av god sikt. Genom slåtter och slyröjning kan vägmiljön hållas tydlig”, summerar Terhelä.

Slåtterarbetet syftar till att säkra obehindrad sikt för trafikanter och att förhindra tillväxten av sly alltför nära körbanorna. Slyröjningen sträcker sig över ett större område än slåtterarbetet och det utförs på landsvägarnas linjeavsnitt vartannat eller vart tredje år. Både slåtter och slyröjning är viktiga också med tanke på det övriga underhållet och vägens skick, så att till exempel diken och andra dräneringskonstruktioner fungerar på avsett sätt.

Slåtter- och slyröjningsarbetena längs vägrenarna hör till underhållsentreprenaderna för landsvägarna som beställts av NTM-centralerna som ansvarar för den regionala väghållningen.

Slåtter upprätthåller värdefulla livsmiljöer

Slåtter främjar även bevarandet av naturens mångfald. Regelbunden slåtter av vägkanter har med tiden skapat en betydande mängd livsmiljöer för gräsmarks-och ängmarksarter, till och med för hotade arter. Slåtter upprätthåller dessa värdefulla livsmiljöer som påminner om traditionella biotoper.

Slåtter genomförs två gånger per sommar längs de mest livligt trafikerade vägarna. På dessa vägar görs den första slåttern enligt de nuvarande anvisningarna med smal omfattning, vilket hjälper arterna längs vägarna att förnyas. Den andra slåttern görs över ett bredare område senare på sommaren. På vägar med mindre trafik görs slåttern en gång per sommar i juli–augusti med en bredd på två meter. Önskemål om senareläggning av slåtterarbetena framförs ofta.

"Slåtter kan inte skjutas upp för mycket av trafiksäkerhetsskäl. Senare slåtter försämrar också ängsarternas levnadsförhållanden, eftersom de kraftigaste växtarterna ökar längs vägarna", konstaterar Terhelä.

Slåtter bekämpar också invasiva främmande arter

Även invasiva främmande arter har tagit fäste vid vägkanterna. Blomsterlupin har spridit sig mest och i bekämpningen av arten är det viktigt att förhindra att den sprids från frön till nya växtplatser. Därför sparas inte blommande lupiner vid slåtter. När den farliga jättelokan observeras tas de bort separat.

Invasiva arter vid vägkanterna får inte bortskaffas utan tillstånd. Om man planerar bekämpningsåtgärder inom vägområdet ska man kontakta den riksomfattande Trafikens kundservice, som ger mer information om förutsättningarna för genomförandet av bekämpningen. Gå till webbplatsen för Trafikens kundservice (på finska).

Mer information:

Marketta Hyvärinen
miljösakkunnig, Trafikledsverket
tfn 029 534 3261
[email protected]

Mika Terhelä
sakkunnig inom anskaffning av landsvägsunderhåll, Trafikledsverket
tfn 029 534 3331
[email protected]

Bilagor