Hoppa till innehåll

Projektet med att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron ska genomföras enligt alliansmodellen

Publicerad 21.7.2021 10.14

 

Upphandlingarna för projektet med att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron på landsväg 180 har inletts. Man strävar efter att välja en entreprenör för projektet, som genomförs enligt alliansmodellen, i september–oktober. Målet med projektet är att förbättra och trygga den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård. Samtidigt stöder projektet utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln.

Inom projektområdet förbättras också skicket på landsväg 180 och korsningsarrangemangen med tanke på bilister men också på cyklister och fotgängare. Dessutom byggs det bullerskydd på området. De största enskilda byggobjekten i projekthelheten är förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.

Förnyandet av broarna tryggar landsvägsförbindelsen

Skärgårdsvägen (landsväg 180) är den enda landsvägsförbindelsen till Åbolands skärgård och därför har broarna som förnyas i och med projektet en stor betydelse för Pargas stad, stadsborna och skärgårdens näringsliv. Rävsundsbron och Hessundsbron håller på att föråldras och det centrala målet med projektet är just tryggandet av vägförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård i och med de nya broarna.

På andra sidan broförbindelsen verkar nationellt betydande storindustriföretag, till exempel inom betong-, kalk- och verkstadsindustrin. Det är väldigt viktigt för deras transporter att bron fungerar och att allt tyngre transporter kan säkerställas. Skärgårdsvägen betjänar också turismen, bland annat som en central del av Skärgårdens ringväg.

Rävsundets nya snedkabelbro är ett utmanande byggobjekt. En motsvarande bro färdigställdes senast i Finland för över 20 år sedan. Trafikmängden på Rävsundsbron är betydande och under sommaren ökar trafikmängderna ytterligare.

- Den totala längden på Rävsundets nya snedkabelbro är över 600 meter och dess längsta spännvidd är cirka 250 meter. Den nya bron över Hessund är ett vanligare byggobjekt, även om det inte heller är något litet broobjekt. Över sundet byggs en nästan 300 meter lång bro, vars längsta spännvidd är cirka 100 meter. Vi söker en partner med lång erfarenhet av broar", konstaterar projektchef Janne Wikström vid Trafikledsverket.

Alliansmodellen lämpar sig för tekniskt utmanande projekt

Man har beslutat att genomföra projekthelheten som en entreprenad enligt alliansmodellen.

- Valet av upphandlingsmodell är väldigt viktigt för att säkerställa att projekthelheten genomförs med framgång och att slutresultatet är högklassigt. Alliansmodellen har fungerat bra vid genomförandet av tekniskt utmanande projekt och även i det här broprojektet tror vi starkt på framgång tillsammans med den byggpartner som väljs”, berättar Wikström.

I början av sommaren ordnade Trafikledsverket ett marknadsinformationsmöte där upphandlingsmodellen och den detaljerade tidtabellen för upphandlingen presenterades för aktörer inom infrastrukturbranschen. Ett stort antal planerare och byggare som var intresserade av projektet deltog i marknadsinformationsmötet, som ordnades på distans.

Upphandlingarna inleddes direkt efter att beslutet om genomförande fattades och de har framskridit bra. På basis av anbudsansökningar har Destia Ab, GRK Infra Ab, Kreate Ab och YIT Suomi Ab valts till anbudsgivare i anbudsförfarandet för alliansentreprenaden, som genomförs genom förhandlat förfarande. Upphandlingsförfarandet fortskrider i augusti-september mot valet av entreprenör genom förhandlingsomgångar samt arvodeserbjudande. I enlighet med måltidtabellen fattas beslutet om valet av entreprenör i september–oktober 2021.

Alliansentreprenadens utvecklingsskede inleds på hösten

Efter valet av entreprenör inleds alliansentreprenadens utvecklingsskede, där projektets exakta tekniska omfattning och kvalitetsnivå samt målkostnad fastställs. I början av utvecklingsskedet inleds också utarbetandet av en detaljerad byggnadsplan.  Byggarbetena i terrängen kan börja då avtalsparterna är eniga om innehållet i projektplanen. För att kunna påbörja byggarbetena krävs dessutom administrativa tillstånd och beslut, såsom godkännande av vägplaner och tillståndsbeslut enligt vattenlagen.

- Flera sommarsäsonger reserveras för byggandet. Den nuvarande Rävsundsbron kommer alltså att användas ännu i flera år. Brons skick kommer att övervakas och skötas intensifierat i tätt samarbete med NTM-centralen. Den gamla bron är i dåligt skick och också väganvändarna har en viktig roll i att se till att den hålls användbar. Begränsningarna bör följas både gällande körhastigheter och avstånd för den tunga trafiken", påminner Wikström.

Bild av nuvarande Rävsundsbron.

Bild av nuvarande Rävsundsbron.

I projekthelheten tar man så bra som möjligt hänsyn till de som använder Skärgårdsvägen, områdets invånare, näringslivet och andra som är intresserade av projektet.

- Vi strävar efter att sprida information på ett så uttömmande och öppet sätt som möjligt. Projektets webbplats öppnas på hösten. Då publiceras även månadsbrevet som man kan prenumerera på. Vi strävar också efter att aktivt dela aktuella nyheter om byggandet på våra sociala medier", berättar Wikström.

Bilaga:

Karta över projektområdet.

Mer information:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]

Projektets informatör Sanna Haanpää-Liukko, Valve Group Oy, tfn 040 706 6643, [email protected]

Målet med projektet för att förnya Rövsundsbron och Hessundsbron på landsväg 180 är att förbättra och trygga den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter, som är betydande för den nationella industrin, till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas och främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.