Hoppa till innehåll

Projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron söker att trygga trafikerbarheten på den gamla Rävsundsbron genom att ansöka om tillstånd att stänga farleden vid Rävsundet och att flytta byggplatstrafiken till en arbetsbro

Publicerad 16.6.2023 10.03

 

Projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron ansöker om ändring av tillståndsvillkoret i vattenlagen, vilket skulle göra det möjligt att stänga båtleden i Rävsundet. Byggplatstrafiken skulle flyttas till arbetsbron.

Stängningen av båtleden skulle innebära att den tunga byggplatstrafiken som behövs för att bygga den nya Rävsundsbron kunde flyttas till arbetsbron som förverkligas enhetligt från strand till strand. Byggplatstrafiken kan inte föras över till arbetsbron utan att båtleden stängs, eftersom arbetsbron kommer att anläggas över hela sundet. Arbetsbron byggs endast cirka 1–1,5 meter över vattenytan och den vilar på berggrunden eller bäddmoränen med hjälp av en tät påle och tvärstöd som gör pålen styv. Genomförandet av arbetsbron genom Rävsundet skulle dämpa mängden tung trafik på den gamla bron utan nya begränsningar på den övriga landsvägstrafiken. Målet med åtgärderna är att trygga trafikerbarheten på den gamla Rävsundsbron.

”Skicket hos Rävsundets gamla bro kan hanteras bäst tills den nya bron blir färdig genom att dämpa mängden tung trafik. Trafikledsverket förbereder sig på att flytta den tunga byggplatstrafiken som orsakas av byggandet av den nya bron till arbetsbron. Nu söker man ändring i vattenlagens tillståndsvillkor för den nya Rävsundsbron, vilket gör det möjligt att stänga Rävsundets båtled och bygga en enhetlig arbetsbro genom Rävsundet", förklarar Janne Wikström, projektchef för projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron vid Trafikledsverket.

Innehållet i ändringen av tillståndsvillkor i vattenlagen

Projektet ansöker om ändring av tillståndsvillkoret i vattenlagen hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland, som är tillståndsmyndigheten. Stängningen av båtleden ansöks för tiden 1.9.2023–31.12.2025. Beslutet om att stänga Rävsundets båtled fattas separat efter behandlingen av tillståndsändringen i vattenlagen.

Stängningen av båtleden orsakar olägenheter särskilt för segelbåtar, vars omvägar blir betydligt längre.

”Eventuella skärpta restriktioner än de nuvarande på Skärgårdsvägen och den gamla Rävsundsbron eller till och med stoppa trafiken helt skulle medföra en väsentligt större olägenhet än avbrott i båttrafiken. Strängare begränsningar på den gamla bron bromsar upp och kan i värsta fall avbryta byggandet av den nya bron, om de transporter som byggplatsen behöver inte kan fås till byggplatsen enligt tidtabellen. Byggandet av den nya bron framskrider nu som planerat, vilket är bra även med beaktande av den gamla brons situation. Det är inte lönsamt att fördröja färdigställandet av den nya bron”, betonar Wikström.

Nuvarande begränsningar för den gamla Rävsundsbron 

För att trygga användningen av den gamla Rävsundsbron har man redan tidigare varit tvungen att införa trafikbegränsningar för bron. På bron har en sänkt hastighetsbegränsning varit i kraft, avståndet på 60 meter för tung trafik och specialtransporternas massor har begränsats. Brons skick har kontrollerats kontinuerligt med hjälp av en fast övervakningsanordning. Under vintern och våren har övervakningsutrustningen dock tidvis meddelat exceptionella resultat. Den 25 maj 2023 sänktes hastighetsbegränsningen på den gamla bron ytterligare till 30 km/h. Körhastighet och fordonsmassor har stor inverkan på belastningen och rörelserna på bron. Övervakningen av bron har gett indikationer på att bron flera gånger har körts med större massor än tillåtet.

Alla trafikanter uppmanas att beakta begränsningarna för Rävsundsbron särskilt noggrant, så att den fasta landsvägsförbindelsen via bron till Pargas och Åbolands skärgård bevaras tills den nya bron blir färdig. Förbindelsen är livsviktig för invånarna i området, storindustrin av riksomfattande betydelse och användarna av Skärgårdsvägen.

Information om den nuvarande brons skick och trafikrestriktioner har samlats på NTM-centralens hemsida. Ofta ställda frågor med svar finns också på hemsidan.

Rävsundsbrons webbplats på svenska: https://www.ely-keskus.fi/sv/egentliga-finland-information-om-exceptionella-situationer-ravsundsbron/

 

Mer information:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]

 

Följ projektet:

Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/  

Målet för projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter som är betydande för den nationella industrin till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.