Hoppa till innehåll

Över 270 utlåtanden om utkastet till investeringsprogrammet för statens trafikledsnät

Publicerad 9.3.2023 10.43

Utkastet till investeringsprogrammet för trafikledsnätet för åren 2024–2031 har intresserat många olika aktörer. Utkastet till investeringsprogrammet var på remiss 1–28 februari 2023 och över 270 utlåtanden kom in.

”Jag tackar alla utlåtandegivare. Vi får värdefull respons och förslag på hur vi kan utveckla investeringsprogrammet", berättar branschdirektör Pekka Rajala vid Trafikledsverket.

Investeringsprogrammet är Trafikledsverkets förslag om förverkligande av nya järnvägs-, landsvägs- och vattenvägsprojekt under de följande åtta åren. Investeringsprogrammet omfattar utvecklingsprojekt, stora renoveringsprojekt och projekthelheter samt mindre förbättringsprojekt. I investeringsprogrammet behandlas också projektens effekter. Programmet uppdateras årligen.

”I investeringsprogrammet ingår endast sådana projekt som man ännu inte har fattat finansieringsbeslut om. Tidigare beslutade utvecklingsprojekt ingår alltså inte i investeringsprogrammet. Utanför programmet står också de nya snabba banprojekten (Finlandsbanan, Entimmeståget till Åbo och Östbanan). Projektbolagen ansvarar för planeringen av projekten", förtydligar Rajala.

Investeringsprogrammet främjar också trafikpolitikens långsiktighet. Riksdagen beslutar om ett eventuellt genomförande av investeringsprogrammet. Riksdagen kan om den så önskar också besluta om finansiering av projekt som inte hör till investeringsprogrammet.

Vad händer härnäst?

Trafikledsverket fick utlåtanden om utkastet till investeringsprogrammet från hela Finland. Teman för utlåtandena var till exempel att förbättra tillgängligheten med hjälp av trafikledsprojekt samt försörjningsberedskapen.

Trafikledsverkets sakkunniga går igenom utlåtandena och bereder investeringsprogrammet för åren 2024–2031. Avsikten är att investeringsprogrammet publiceras i maj 2023.

"Vi har en riksomfattande trafiksystemplan som rättesnöre när vi utarbetar investeringsprogrammet, det vill säga en s.k. Trafik 12-plan", säger Rajala.

Målen i Trafik 12-planen gäller hela Finlands trafiksystems tillgänglighet, hållbarhet och effektivitet. Investeringsprogrammet ska som helhet främja dessa mål så bra som möjligt. Dessutom kommer investeringsprogrammets ekonomiska ramverk från Trafik 12-planen.

"I investeringsprogrammet har en finansiering på cirka 3 miljarder euro fastställts för nya utvecklingsprojekt i Trafik 12-planen, men behoven är ännu större. Därför ryms inte alla nödvändiga projekt med i investeringsprogrammet. Även den kraftiga höjningen av kostnadsnivån påverkar hur många projekt som ryms med i investeringsprogrammet", konstaterar Rajala.

Rajala påpekar att man valt projekten i investeringsprogrammet så att projekten så bra som möjligt främjar målen för och verkställandet av Trafik 12-planen. Projekten ska också vara tillräckligt långt planerade för att vi ska kunna bedöma deras effekter.

"I investeringsprogrammets projekt är planeringen redan långt hunnen. Många projekt kunde börja byggas redan mycket snart efter finansieringsbeslutet", berättar Rajala.

Mer information

Branschdirektör, planering av transportnätverk Pekka Rajala tfn 0295 34 3626, [email protected]

Läs mer om investeringsprogrammet: https://vayla.fi/sv/trafikleder/trafiksystemet/trafikplanering/investeringsprogram