Hoppa till innehåll

Mer utmanande vinter än normalt: Isen skadade farledernas säkerhetsanordningar

Publicerad 24.5.2024 8.30

En isvinter som var mer utmanande än genomsnittet har skadat sjömärkena och därför utlovas omfattande underhållsarbeten. Vid vårens kontroller går man igenom alla flytande säkerhetsanordningar som upprätthålls av staten. För närvarande finns det cirka 17 800 sådana. Sammanlagt finns det 25 500 säkerhetsanordningar i statens farleder. Reparationsarbetena framskrider dock i god takt i både Finlands havsområden och insjöområden.
 
Sjömärker.
 

Det verkar som om isen har skadat eller förflyttat märkena mer än under en genomsnittlig vinter. Varje vår har vi efter vintern framför oss ett omfattande arbete med att reparera säkerhetsanordningar i havs- och insjöområdena. Arbetena kunde denna vår inledas i månadsskiftet mars–april i de södra havsområdena och i maj i de nordliga havsområdena. I Bottenviken måste man dock vänta ännu längre på att packisen smälter”, säger Mika Lehtola, områdeschef för farledshållningen vid Trafikledsverket.

Omfattande underhållsarbeten utlovas efter den utmanande vintern

Denna vinter har isarna skadat eller förflyttat flytande säkerhetsanordningar. I huvudsak beror skadorna på säkerhetsanordningarna på att isen rör sig. Fasta säkerhetsanordningar har ändå klarat den gångna vintern normalt.

”Isen var denna vinter något mer utmanande än en normal vinter på alla havs- och insjöområden, då man exempelvis granskar isens omfattning, tjocklek och rörlighet. Det finns naturligtvis regionala skillnader i fråga om detta”, konstaterar Lehtola.

Också fler prickar än vanligt har förstörts eller försvunnit denna vinter, eftersom det har funnits rikligt med rörliga isfält i hela havsområdet. I Finland byts årligen flera hundra prickar ut enligt isvinterns stränghet, och denna vår kommer omfattande reparationsarbeten att genomföras.

”Under arbetena mäts varje år positionen för flytande säkerhetsanordningar, såsom bojar och prickar, genom manuell positionsmätning från båten eller fartyget. Enbart en GPS-baserad kontroll räcker inte. Säkerhetsanordningar som flyttats av isen flyttas till sina rätta platser, medan säkerhetsanordningar som skadats eller helt försvunnit förnyas. Dessutom görs en visuell bedömning av alla säkerhetsanordningars skick”, berättar Lehtola.

Bottniska vikens och Bottenvikens bojar och prickar lider mest av ispressningen varje år, eftersom området saknar skyddande skärgård och isförhållandena är de strängaste. Cirka 20–30 procent av de flytande anordningarna skadas, förflyttas eller försvinner helt under en normal vinter i de områdena. I handelssjöfartens huvudfarleder används i allmänhet bojar, medan mindre farleder är utprickade med prickar. Plastprickar lider ofta mest av de skador vintrarna förorsakar. Däremot är det endast de hårda packisarna i Bottenviken som gör att bojar går sönder.

Reparationsarbetena framskrider i god takt

Arbetena med att reparera säkerhetsanordningarna framskrider i god takt. I de södra havsområdena är kontrollerna i slutskedet och slutförs före utgången av maj. I Bottniska viken har arbetena däremot redan inletts och ska vara klara senast den 20 juni. Även i Bottenviken blir reparationerna klara före utgången av juni. Arbetena i insjöområdena pågår redan och största delen av dem blir klara före den 20 juni. Härefter får man en noggrann lägesbild av reparationsåtgärderna för hela Finlands del.

”På grund av förflyttade, skadade och försvunna bojar och prickar ska man alltid ha med sig ett aktuellt sjökort och fastställa sin position även utifrån fasta säkerhetsanordningar när man rör sig i farlederna”, påminner Lehtola.

Fyrtornet.

 

Mer information:

Mika Lehtola, regionchef, sjöfarledshållning, Trafikledsverket

tfn 0295 34 3386

[email protected]

Bilagor