Hoppa till innehåll

Meddelande om den behöriga myndighetens kungörelse: Förbättring av landsväg 717 genom att bygga en gång- och cykelled på avsnittet Höstves–landsväg 17746 (Kolkin siltatie) Vasa, Korsholm

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen)
publicerar en kungörelse i enlighet med lagen om trafiksystem och
landsvägar (503/2005) samt 62 a § i förvaltningslagen på sin webbplats i
datanätet. Kungörelsen gäller beslutet om godkännande av vägplanen
som nämns i rubriken. NTM-centralen informerar om ärendet genom
offentlig kungörelse på det sätt som stadgas om offentlig kungörelse i
förvaltningslagen samt genom att publicera kungörelsen i flera
dagstidningar som allmänt utkommer i området.

Kungörelsen publiceras 28.11.2022 på NTM-centralens webbplats i
datanätet www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten.

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 28.11.2022–4.1.2023.

Mer information ges av Teppo Leppäaho på NTM-centralen i Södra
Österbotten, tfn 050 3509 897, [email protected]

Publicerad 28.11.2022