Hoppa till innehåll

Meddelande om den behöriga myndighetens kungörelse: Förbättring av landsväg 673 (Strandvägen) och landsväg 17663 (Söderfjärdsvägen) genom att bygga gång- och cykelväg, Malax, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen)
publicerar en kungörelse i enlighet med lagen om trafiksystem och
landsvägar (503/2005) samt 62 a § i förvaltningslagen på sin webbplats i
datanätet. Kungörelsen gäller inledande av vägplaneringen och
terrängarbetet som nämns i rubriken. NTM-centralen informerar om
ärendet genom offentlig kungörelse på det sätt som stadgas om offentlig
kungörelse i förvaltningslagen samt genom att publicera kungörelsen i flera
dagstidningar som allmänt utkommer i området. 

Kungörelsen publiceras 9.11.2022 på NTM-centralens webbplats i
datanätet www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten.  

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 9.11. – 9.12.2022 

Ytterligare information fås av
Sitowise Oy, Lauri Koponen, tfn. 0403 569 153,
[email protected] 

Malax kommun John Södergran, tfn. 0504 304 430,
[email protected] 

Publicerad 09.11.2022