Hoppa till innehåll

Lv 180 Förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron – man beräknar att byggandet kan inledas i slutet av 2022

Publicerad 19.7.2022 10.25

 

Projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron har framskridit i god takt, vilket innebär att projektet uppskattar att byggandet inleds i slutet av 2022. Vägplanen för Hessundsbron har ändrats i alliansentreprenadens utvecklingsskede och planen har lagts fram på nytt. För Rävsundsbrons del är vägplanen godkänd. 

Trafikledsverket och Kreate har tillsammans bildat en allians för arbetet med att förnya bron över Rävsundet och Hessundsbron och utvecklingsfasen har framskridit väl under våren och sommaren. Projektet hoppas därför nå en överenskommelse om målkostnaden på hösten och inleda genomförandefasen senast i slutet av 2022. Man kan komma överens om övergången till genomförandefasen när det råder samförstånd om omfattningen, kvalitetsnivån och målkostnaden för genomförandet. Målkostnaden ska hållas inom ramen för riksdagens genomförandebeslut.

"Den kraftiga ökningen av kostnadsnivån, problemen med tillgång till material till följd av Rysslands anfallskrig i Ukraina och markförhållanden som visat sig vara något svagare än väntat medför utmaningar. Alla parter i alliansentreprenaden har dock en stark gemensam syn på att målet uppnås och att genomförandefasen inleds som planerat", konstaterar projektchef Janne Wikström vid Trafikledsverket.

Vägplanen för den nya Hessundsbron har lagts fram på nytt 

Vägplanen för den nya Hessundsbron har redigerats och planen har lagts fram till påseende på nytt 4.7–4.8.2022. Planeringslösningen har förbättrats bland annat i fråga om brotypen (illustration som bilaga till meddelandet). Betong har valts som huvudmaterial i stället för det tidigare valet av stål. Genom att välja betong strävar man efter att ha bättre kontroll över tillgänglighets- och kostnadsutvecklingen. Valet av material får dessutom den nya bron att utseendemässigt bättre motsvara den gamla bron.

"Vi har också ändrat utjämningen av huvudvägen utifrån noggrannare undersökningar av jordarterna. Utjämningen höjs vid Fiskeriskolans anslutning, vilket underlättar byggandet av den planskilda anslutningen till Fiskeriskolans nät av enskilda vägar. Utjämningen har däremot sänkts söder om Hessundsbron på grund av att bottenförhållandena är sämre än väntat", förklarar Wikström.

Vägplanen som möjliggör byggandet av Rävsundsbron har godkänts

Transport- och kommunikationsverket Traficom har genom sitt beslut godkänt vägplanen som möjliggör byggandet av den nya Rävsundsbron. Beslutet är viktigt med tanke på projektet, eftersom det gör det möjligt att inleda byggandet. Beslutet om godkännande vinner laga kraft om det inte överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. 

 

Mer information:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]
Direktör, brobyggande och -reparation, Sami Rantala, Kreate Oy, tfn 0400 624 510, [email protected]

Mer information på svenska:

Projektets informatör Riitta Sirén, tfn 050 547 9544, [email protected] 

Projektets webbplats:

https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron 

Bilagor:

Hessundets nya bro på illustrationsbilden

NTM-centralens kungörelse: 

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/44912089/30T_UUSI_n%C3%A4ht%C3%A4ville_asettaminen_kuulutus_HESSUND_4.7.2022_SV.pdf/3073e6f0-4810-2874-845f-deacd8f50898?t=1656909884930 

Godkännande av vägplanen för Rävsundsbron:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/44912089/60T_Hyv%C3%A4ksymisp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_SV_Kirjalansalmen+uusi+silta+06072022.pdf/e10104e8-f412-fa4b-68ee-0a8d9259537a?t=1657027149424 

 

Målet för projektet med att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron på landsväg 180 är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgårdar blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter, som är betydande för den nationella industrin, till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.