Hoppa till innehåll

Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron – trafikarrangemang och byggtidtabell

Publicerad 6.10.2022 11.07

 

Arbetet med att bygga den nya Rävsundsbron och Hessundsbron har inletts och i slutet av 2022 görs arrangemang för att inleda arbetet på själva brobyggplatserna. I arrangemangen ingår att bygga behövliga byggplatsvägar samt och enskilda vägar som används i byggarbetet, att flytta ledningar och bygga arbetsbroar. Under hösten avlägsnas också träd i hela projektområdet.

”Byggarbetet, tidtabellen och trafikarrangemangen som görs för att möjliggöra byggarbetet planeras i stor utsträckning på förhand. Samtidigt beaktas säkerheten, resurserna och kostnaderna, kvaliteten, riskerna och ledningen. Alla dessa framgår av projektplanen (se nedanstående länk). Vi vill hjälpa väganvändarna och invånarna att förstå hur byggarbetet inverkar på deras vardag och vi berättar fortlöpande om de olika arbetsfaserna och framför allt om konsekvenserna”, sammanfattar projektchef Janne Wikström vid Trafikledsverket.

Trafikarrangemangen under arbetet

På Skärgårdsvägen är ett körfält i båda körriktningarna i användning under hela projektet och körfälten för avsvängande trafik i avtag stängs inte av. Hastighetsbegränsningen på vägsträckan sänks ställvis till den del som det är nödvändigt för att arbetet ska kunna utföras och med tanke på säkerheten. I trafikarrangemangen beaktas kraven på mått för specialtransporterna under hela arbetet.

I vissa byggfaser, t.ex. då schaktning utförs, stoppas trafiken i högst 8 minuter åt gången. Detta görs så att trafiken inte stannar upp eller bildar köer på Rävsundsbron och Hessundsbron. Man undviker att stoppa trafiken under trafiktoppar på morgonen och eftermiddagen samt under veckoslut och helger. Arbetsfaser som orsakar undervattensbuller eller grumling utförs inte under tiden 15.4–15.6.

De mest betydande trafikarrangemangen kommer att ske under åren 2023–2025. Trafikarrangemangen är i huvudsak förlagda till de södra infartsbankarna till Hessundsbron och Rävsundsbron samt på områdena för de tre underfartsbroarna som ska byggas (Ekbacka och Ljusudda underfarter och Fiskeriskolans viadukt).

Information om kommande trafikarrangemang ges alltid separat allteftersom arbetet fortskrider.

Tidtabell och trafikarrangemang för byggandet av området kring Rävsundsbron

År 2022 inleds arbetet på Rävsundsbrons norra strand med flyttning av ledningar och anläggande av byggplatsvägar. Med detta arbete förbereds byggplatsen för själva brobygget. Trafiklederna byggs 2024–2025.

Ändan av bron anläggs en byggplats och byggandet av en arbetsbro inleds 2022. Arbetsbron byggs bredvid den nuvarande bron och den nya bron kommer att byggas från arbetsbron. År 2023 inleds byggandet av pylonstöd, pålningen av brofundamentet och verkstadstillverkningen av brons stålkonstruktion. Enligt planerna fortsätter arbetet 2024 med byggandet av pyloner samt med montering och betongering av brons stålkonstruktion. År 2025 är målet att pylonstöden ska vara färdiga så att snedkablarna kan installeras, brobanekonstruktionen finslipas och den nya bron tas i trafik.

I slutet av 2022 flyttas ledningar samt anläggs byggplatsvägar och enskilda vägar som används i byggarbetet på brons södra strand. Detta gör det möjligt att bygga och delvis ta i bruk Skärgårdsvägens omfartsväg. År 2023 är avsikten att fortsätta bygga omfartsvägen och inleda grundförstärkningsarbetet. År 2024 byggs Ekbacka underfart, Skärgårdsvägen, flera enskilda vägar och bullerkonstruktioner. År 2025 slutförs arbetet med trafikleder och bullerskydd.

Området kring Rävsundsbron, vägen som ska byggas och bron.

Området kring Rävsundsbron, vägen som ska byggas och bron.

Tidtabell och trafikarrangemang för byggandet av Hessundsbron

Arbetet på norra stranden av Hessundet inleds i höst med förberedande arbeten för Fiskeriskolans planskilda anslutning. På grund av detta bl.a. flyttas ledningar och byggs enskilda vägar som kan användas som omfartsvägar. I området kring Fiskeriskolans planskilda anslutning inleds dräneringsarbete och man börjar bygga gång- och cykelvägar. Enligt planerna inleds byggandet av själva planskilda anslutningen 2023 och då byggs också Skärgårdsvägen och omfartsvägar. Målet är att ta i bruk den nya viadukten vid Fiskeriskolan redan 2024. I arbetet 2025 ingår därmed att riva den gamla infartsbanken och färdigställa gång- och cykelvägarna.

I båda ändarna av Hessundsbron inrättas byggplatsbaser. Byggandet av arbetsbroarna inleds 2023. Året 2023 kommer att vara livligt när det gäller byggarbetet, eftersom man då bygger bl.a. fundamentplattor för bron, markstöd och de nedre delarna av betonglederna. Dessutom reser man ställningar och bygger formar för brobanan. År 2024 är målet för Hessundsbron att brobanan betongeras, brobanekonstruktionen finslipas och bron tas i trafik. Avsikten är att den gamla bron rivs samma år, genast efter att den nya bron har tagits i trafik.

År 2024 byggs Ljusudda underfart och man gör största delen av arrangemangen för de enskilda vägarna. De nya vägarna och den nya bron tas i trafik före utgången av 2024 och 2025 rivs endast den gamla infartsbanken, de återstående enskilda vägarna byggs samt gång- och cykelvägarna färdigställs.

: flygbild av Hessundsområdet, den nya vägen har ritats på flygfotot.

Området kring Hessundsbron, bron och vägen som ska byggas.

 

Länk till projektplanen:

https://bit.ly/3Ca4BYB

 

Mer information:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029534600, [email protected] 

Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]

 

Mer information på svenska:

Projektets informatör Minna Kylänpää, tfn 050 527 6696, [email protected]

 

Följ projektet:

Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron 

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/

Målet för projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter, som är betydande för den nationella industrin, till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv