Hoppa till innehåll

Kuppis–Åbo-banprojektet beviljades tilläggsfinansiering – byggarbetet inom projektet slutförs 2026

Publicerad 2.12.2022 14.16

Riksdagen har beviljat tilläggsfinansiering för att utveckla Åbo bangård och bygga dubbelspåret Kuppis–Åbo. Statens andel av byggkostnaderna justeras med 20 250 000 euro. Den andra parten i projektet, Åbo stad, har ökat sin investeringsandel i budgeten för 2023 med motsvarande summa. Projektets totala budget är 108 miljoner euro. Europeiska unionen har beviljat projektet totalt 28,1 miljoner euro i CEF-stöd. 
 

Den ursprungliga projektomfattningen har fastställts i samarbete med Åbo stad i samband med beredningen av Åboregionens MBT-avtal 2020. Den ursprungliga kostnadskalkylen för åtgärderna på 67,5 miljoner euro har grundat sig på omfattningen av genomförandet av järnvägsplanen som pågick då.

I byggplaneringsskedet ändrades omfattningen av genomförandet av avsnittet Kuppis–Åbo. På basis av geotekniska undersökningar konstaterades att konstruktionerna på det gamla spåret inte är tillräckliga för att bära den axelvikt på 25 ton som krävs i järnvägsplanen. På grund av detta förnyas förutom byggandet av ett nytt spår även det gamla spåret så att det motsvarar kraven på en axelvikt på 25 ton. Projektets omfattning har utökats med två plattformsspår för att möjliggöra närtågstrafik, en mellanplattform samt hissar och plattformstrappor mellan Logomonbron och de nya passagerarplattformarna. Projektets omfattning har också utökats med planering, byggande och övervakning av Raunistula gång- och cykelbro med Åbo stads särskilda finansiering.

"Utvidgningen av projektet förbättrar verksamhetsförutsättningarna för både gods- och fjärrtågstrafiken ytterligare. De gör det också möjligt för Egentliga Finlands närtågprojekt att framskrida", konstaterar avdelningschef Jussi Lindberg vid Trafikledsverket. 

Europeiska unionen har beviljat projektet CEF-stöd på sammanlagt 28,1 miljoner euro för både planering och byggande. Stödet på 6,3 miljoner euro som beviljats för planeringen har fördelats mellan Trafikledsverket, VR och Åbo stad. Den andel på 21,8 miljoner euro som beviljats för byggandet fördelas mellan Trafikledsverket och Åbo stad. 

Projektets arbetsskeden har preciserats - byggnadsarbetena slutförs 2026

Utöver byggandet av dubbelspåret Kuppis–Åbo reparerar eller bygger man fem broar och förbättrar funktionerna på både Åbo personbangård och på Heikkilä varubangår. 
I takt med att byggnadsplaneringen framskrider har tidtabellerna för projektets arbetsskeden preciserats. Byggnadsarbetena på Åbo bangård och Heikkilä bangård slutförs så att spåren och systemen i sin helhet är klara för tågtrafik i slutet av 2025. Vissa slutföringsarbeten som görs på tågtrafikens tidtabellers villkor, såsom rivning av arrangemang under arbetet och landskapsarkitektur, bedöms utföras ännu under 2026.

"Eftersom vi bygger i stadens centrum påverkas tidtabellerna för planeringen och byggandet även av andra intressentprojekt med anknytning till markanvändningen i området och faserna i beslutsfattandet i anslutning till dem. Även den betydligt ökade omfattningen av genomförandet påverkar också", konstaterar Trafikledsverkets projektchef Erkki Mäkelä

Som orsak till att arbetet fortsätter fram till 2026 nämner Mäkelä också samordning och kvalitetssäkring av tågtrafiken och byggarbetena. 

"Vi vill säkerställa att tågtrafiken kan löpa med så få störningar som möjligt under hela byggtiden. Samordningen av tågtrafikens och byggandets tidtabeller planeras upp till två år i förväg, så avgörandet att förlänga byggtiden måste göras redan nu", säger Mäkelä. 

Tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo återvänder till Åbo station i slutet av 2024

Under byggtiden för dubbelspåret Kuppis–Åbo är Kuppis ändhållplatsen för tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo. Enligt den ursprungliga bedömningen skulle tågtrafiken från Helsingfors ha återvänt till Åbo station i augusti 2024. Man har nu beslutat att fortsätta trafiken till Kuppis till slutet av 2024. Vid uppdateringen av projektets arbetsfaser konstaterades att tidsmässiga riskreserveringar för byggandet av broar över Aura å användes när man var tvungen att konkurrensutsätta brobygget på nytt i juni 2022. 

"Även om planerna är omsorgsfullt uppgjorda kan man vid allt byggande alltid stöta på överraskningar. Till exempel kan de mjuka strandvallarna längs Aura å kräva ett känsligare och långsammare grepp för byggandet än väntat. Den dokumentation som ibruktagandet av banavsnittet och broarna kräver görs i enlighet med tillståndsprocessen av färdiga konstruktioner. Genom att reservera cirka fyra månader extra tid för byggandet och tillståndsprocessen säkerställer vi att dubbelspåret kan tas i bruk på ett säkert sätt vid den planerade tidpunkten. Detta är också viktigt med tanke på tågtrafikens tidtabellsplanering som görs i god tid på förhand", belyser projektchef Erkki Mäkelä bakgrunden till beslutet. 
 

Mer information: 
Trafikledsverket, avdelningschef Jussi Lindberg, tfn 029 5343820, [email protected]
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets byggarbeten infaller 2022–2026.  Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.