Hoppa till innehåll

Kungörelse om framläggandet av planen: Utredningsplanen för direktbanan Esbo–Salo, Esbo stad, Kyrkslätts kommun, Vichtis kommun, Lojo stad, Salo stad

Framläggningstiden: 12.12.2022-12.01.2023

Trafikledsverket har utarbetat en utredningsplan enligt banlagen (110/2007): Utredningsplanen för direktbanan Esbo–Salo, Esbo stad, Kyrkslätts kommun, Vichtis kommun, Lojo stad, Salo stad

Direktbanan Esbo–Salo är en del av projektet för den snabba tågförbindelsen Helsingfors–Åbo. Målet är att förkorta restiden mellan Helsingfors och Åbo och utvidga pendlings- och arbetsmarknadsområdena samt öka regionernas dragningskraft och konkurrenskraft. Direktbanan Esbo–Salo är en cirka 95 km lång tvåspårig ny bana som börjar väster om Esbo station och förenas med den nuvarande banan öster om Salo nuvarande station. För direktbanan har man planerat fyra nya stationer i Hista, Veikkola, Vichtis-Nummela och Lempola i Lojo. Den nya banan och stationerna möjliggör ny närtågstrafik mellan Helsingfors och Lempola i Lojo. Direktbanan för-kortar tågresan mellan Helsingfors och Åbo med cirka en halv timme och är som snabbast en timme och 15 minuter.

Utredningsplanen för direktbanan Esbo–Salo, Esbo stad, Kyrkslätts kommun, Vichtis kommun, Lojo stad, Salo stad hålls offentligt framlagd i elektronisk form på Trafikledsverkets webbplats på adressen www.vayla.fi/kungorelser under den tid som anges ovan. Utredningsplanen läggas fram på nytt p. g. a. bristfällig kungörelse. Kungörelsen publicerades 8.11.2022 enbart på finska. Sakägarna anses ha fått kännedom om att planen har lagts fram den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades (62 a § i förvaltningslagen). 

Fastighetsägare och andra sakägare samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden påverkas av planen har möjlighet att göra anmärkningar mot planen. Anmärkningarna ska lämnas in till Trafikledsverket på adressen [email protected] innan tiden för framläggandet har löpt ut. Till anmärkningen ska fogas ärendets ärendenummer LIVI/7151/04.01.00/2017. (22 § i banlagen).

Material som hålls framlagt:
Planmaterialet finns på projektets hemsida:
www.vayla.fi/sv/alla-projekt/esbo-salo

Mer information ges av Trafikledsverkets projektchef Heidi Mäenpää, 029534 3819 och [email protected] 

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid trafikledsplanering, bekanta dig med dataskyddsdelen på webbplatsen på adressen 
www.vayla.fi/dataskyddspolicy.


Trafikledsverket

Publicerad 12.12.2022