Hoppa till innehåll

Kriterierna för hastighetsbegränsningar på landsvägar uppdateras

Publicerad 29.5.2024 8.39

Trafikledsverket uppdaterar kriterierna för hastighetsbegränsningar på landsvägar för att bättre motsvara trafik- och miljöförhållandena. De största förändringarna gäller smala lågtrafikerade vägar som är begränsade till 100 km/h och enskilda vägavsnitt där risken för mötesolyckor är förhöjd. De konkreta konsekvenserna berör 1800 vägkilometer.

Hastighetsbegränsningsanvisningen gäller 40 000 kilometer landsvägar för vilka en vägspecifik hastighetsbegränsning har fastställts. På övriga landsvägar gäller den allmänna begränsningen. I den uppdaterade anvisningen är hastighetsbegränsningspraxisen för vintern och den mörka perioden oförändrad. Det utlovas inga helt nya siffror för hastighetsbegränsningarna, men en 90 km/h begränsning börjar pilottestas i finländska förhållanden våren 2025. Pilotvägarna väljs ut i slutet av året.

Tyngdpunkten i arbetet har legat på att fastställa kriterierna för hastighetsbegränsningen 100 km/h, eftersom den hastigheten har de största konsekvenserna för både trafiksäkerheten och tillgängligheten i hela landet. I bakgrunden ligger trafiksäkerhetsstrategins mål att ingen ska behöva omkomma eller ådra sig allvarliga skador i trafiken.

Förändringar på 1 800 kilometer landsvägar, inga stora konsekvenser för tillgängligheten

Den största ändringen gäller vägar med hastighetsbegränsningen 100 km/h, där trafikmängden är 500–2500 fordon per dygn och vars beläggningsbredd är under 7,0 meter samt enskilda livligt trafikerade och riskfyllda vägavsnitt där risken för mötesolyckor är förhöjd.

"I enlighet med uppdraget i trafiksäkerhetsstrategin utredde vi om den princip som de använder i Sverige kan lämpa sig för finländska förhållanden och där hastighetsbegränsningen 100 km/h används endast på vägar där körriktningarna är fysiskt åtskilda. I enlighet med detta gjorde vi en konsekvensbedömning för 9 000 landsvägskilometer. För närvarande valdes dock ett alternativ som är lämpligare för förhållandena i Finland och som fokuserar på lågtrafikerade vägar och enskilda riskobjekt", berättar branschdirektör Virpi Anttila.

Ändringarna syns i vägnätet tidigast 2025, då hastighetsbegränsningen sänks till 80 km/h på cirka 1 800 kilometer av landsvägsnätet. I detta sammanhang kan man också granska eventuella åtgärder som förbättrar trafikförhållandena och med hjälp av vilka hastighetsbegränsningen 100 km/h kan återinföras.

Det valda alternativet att främja målen för trafiksäkerhet visade sig vara samhällsekonomiskt lönsamt i den kunskapsbaserade granskningen och måttlig som förändring. ”Som nytta för trafiksäkerheten kan man genom ändringarna årligen undvika sju dödsfall eller allvarliga skador. Utifrån tillgänglighetsgranskningen känner man inte till några stora förändringar till exempel i restiderna till landskapscentrumen. Som exempelberäkning skulle resan från Rovaniemi till Kittilä längs stamväg 79 ta 5–8 minuter längre än tidigare. I sin helhet är trafiksäkerhetsfördelarna större än tidskostnadsförlusterna", säger Noora Airaksinen, ledande sakkunnig inom vägsäkerhet.

Utlåtanden begärs om konsekvenserna för intressentgruppernas rörlighet

Trafikledsverkets anvisning gäller endast landsvägsnätet, dvs. städer och kommuner beslutar precis som hittills om hastighetsbegränsningarna i tätorternas gatunät. Trots detta behandlar anvisningen principerna för hastighetsbegränsningar i tätorter.  I anvisningen tas inte ställning till enskilda vägar, utan NTM-centralerna fastställer dem enligt anvisningen.

Hastighetsbegränsningar som lämpar sig för trafikmiljön inverkar mest på restiderna och trafiksäkerheten för dem som rör sig med motorfordon, men också på den känsla av trygghet som oskyddade trafikanter, såsom fotgängare eller cyklister, upplever. Dessutom kan de påverka näringslivets regionala transporter eller kollektivtrafikförbindelserna. Vi ber om utlåtanden om dessa konsekvenser på sidan utlåtande.fi 4.6–4.7.2024.

Mer information:

Du kan bekanta dig med vanliga frågor på sidan: https://vayla.fi/sv/trafikleder/vagnatet/sakerhet/uppdatering-av-anvisningen-om-hastighetsbegransningar

ledande sakkunnig inom vägsäkerhet Noora Airaksinen [email protected], tfn 029 534 3494
sakkunnig inom vägtrafikstyrning Tuomas Österman [email protected], tfn 029 534 3630
branschdirektör, trafikledshållning Virpi Anttila [email protected], p. 029 534 3642