Hoppa till innehåll

Förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron och Pargas stad: samarbete för en säker och smidig trafik

Publicerad 26.10.2023

Förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron är ett betydande och efterlängtat projekt för Pargas stad eftersom broarna är den enda landsvägsförbindelsen till fastlandet. Staden och projektet samarbetar kontinuerligt för att slutresultatet ska vara så lyckat som möjligt för områdets invånare och de som rör sig i området.

Via broarna går all trafik till Pargas stad, industritransporter och i synnerhet sommartid ett stort antal turister. Projektområdet är i en nationell jämförelse mycket livligt trafikerat: den genomsnittliga trafikmängden per dygn är cirka 11 000 fordon och mängden förutspås öka med cirka 30 procent under de närmaste decennierna.

"Båda broarna har en enorm betydelse för Pargas stad och deras skick har varit aktuell under en lång tid. Vi hör till Åbos arbetstrafik och pendlingen i båda riktningarna är mycket omfattande. Dessutom ökar trafiken ytterligare under sommaren på grund av turister. Projektet är alltså mycket efterlängtat och jag är glad över att vi nu befinner oss i ett konkret byggskede", säger Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef vid Pargas stad.

Beredskap på lång sikt

Pargas stad hör till Skärgårdens ringväg, och bakom broarna finns dessutom en stor industrikoncentration. Det finns mycket trafik i området, från fordon till cyklister och fotgängare, så det är mycket viktigt för invånarna och de som rör sig där att trafiksäkerheten förbättras.

"Den gamla Rävsundsbron byggdes på 60-talet, då fotgängare och cyklister inte beaktades på samma sätt som idag. Vid den nya bron betjänar lederna alla trafikanter bättre än tidigare och brounderhållet har också beaktats så att trafiken inte överbelastas av eventuella underhållsarbeten. I planeringen har man alltså också förberett sig på långsiktiga behov", berättar Saaristo-Levin.

Tryggandet av tunga transporter är också viktigt även ur ett nationellt perspektiv, eftersom koncentrationen av byggproduktindustri bakom broarna är en av de största i Finland. Förädlade produkter av kalk som bryts i Pargas förs till byggarbetsplatser i Södra Finland, och dessutom används kalk till exempel inom vattenreningen och livsmedelsindustrin.

"Broarnas skick och de tunga transporternas framgång har en mycket stor betydelse även för den nationella försörjningsberedskapen, eftersom kalkförekomsten är platsbundet och inte kan läggas ut någon annanstans", betonar Saaristo-Levin.

Arbetsbro och stålbalkar, den gamla bron bredvid arbetsbron.

Bildtext: Den nya Rävsundsbron byggs bredvid den gamla bron. 

Framåt med samspel

Pargas stad och alliansen har samarbetat aktivt ända sedan projektet inleddes. Enligt Saaristo-Levin har man redan i flera år sått frön för samarbete mellan olika aktörer när man har diskuterat projektets nödvändighet.

"Min egen roll har så att säga varit den som för fram ärendet och jag har fungerat som en länk mellan staden och andra aktörer. Under resans gång har samarbete gjorts med bland annat NTM-centralen, Trafikledsverket och ministrar. Eftersom det är fråga om ett stort och betydande projekt omfattar det här alltså ett enormt antal aktörer", förklarar Saaristo-Levin.

I samarbetet under byggskedet har framför allt den tekniska kommunikationen betonats, till exempel var vattenledningar och elektricitet dras. Samarbetet har enligt Saaristo-Levin gått från omfattande helheter till enskilda detaljer – man har till exempel förhandlat med projektplanerare om hurdana lösningar, såsom bullervallar, som landskapsmässigt lämpar sig för kuststaden.

"Kontakten med alla alliansens parter har varit utmärkt. Arbetet har gjorts i en öppen och god anda och man har tillsammans hittat kompromisser även när det handlat om svåra saker.”

En känsla av säkerhet när man rör sig

En säker och fungerande trafik har stor betydelse för Pargas stads utveckling och framtidsutsikter. En smidig rörlighet har en väsentlig betydelse för ortens attraktivitet ur såväl invånarnas, företagens som turisternas synvinkel. 

Förutom att trygga förbindelsen har broarna också ett viktigt landskapsmässigt värde och band till stadsbornas vardag. 

"Broarna är synliga landmärken och deras nuvarande skick är en allvarlig fråga som oroar invånarna i området. Redan det att man blir av med oron har en betydande inverkan på stadsbornas dagliga välbefinnande", betonar Saaristo-Levin.
Hessundets gamla bro, arbetsbron syns bakom.

Bildtext: Broarna fungerar som imponerande portar till skärgården.