Hoppa till innehåll

Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron – pålnings- och sprängbrytningsarbeten inleds på byggarbetsplatsen vid Rävsundsbron

Publicerad 7.11.2022 8.16

 

Arbetet med projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron inleds den 14.11.2022 på Rävsundsbrons område med pålnings-, borrnings- och brytningsarbeten. Under 2023 bygger man i huvudsak brofundament och i anslutning till dem genomförs pålningar och brytningar. Både pålningarna och brytningarna orsakar tidvis buller och vibrationer i närmiljön.

”Det uppstår buller när man borrar eller slår ner en påle, eftersom den monteras genom jordlagret i de bärande skikten, såsom morän och berg. Arbetsbron och delvis hela brons last medräknat arbetsmaskiner vilar på pålarna”, berättar projektchef Timo Hirvasmaa från Kreate.

Bergbrytningen och dess sprängbrytningar har att göra med utvidgandet av vägen samt byggandet av brons bottenplattor. Sprängningarna föregås av borrning i berget för att montera sprängladdningarna. Själva sprängbrytningarna är korta, med de kan orsaka vibrationer, buller och damm i närmiljön. Även om vibrationsnivån ligger lågt under de tillåtna gränserna känns vibrationerna alltid obehagliga. Vissa människor upplever lågfrekvent vibration som störande. Konstruktionerna skadas inte med dessa värden. I Finland har riktvärdena för vibrationer definierats enligt Suomen Rakennusinsinöörien Liittos rekommendationer i ”Rakentamisen aiheuttamat tärinät” (”Vibrationer orsakade av byggen”).

”Vibrationerna som orsakas följs mycket omfattande upp med hjälp av mätare och förhandsgranskningar i fastigheter. Mätningar och granskningar utförs av en oberoende utomstående vibrationskonsult. I regel görs vibrationsmätningar inom vibrationernas skadeverkningsområde och tidpunkterna för granskningarna meddelas separat för varje fastighet. Syftet med mätningarna och granskningarna är att övervaka och begränsa buller- och vibrationsstörningarna så att de förblir skäliga för omgivningen”, berättar projektchef Janne Wikström vid Trafikledsverket.

Pålnings-, borrnings- och brytningsarbeten utförs måndag till fredag kl. 7–20 enligt de anvisningar som getts i bulleranmälans bestämmelser. Sprängningarna meddelas med en ljudsignal före sprängningen börjar. Under sprängningen stoppas trafiken vid behov för högst 8 minuter. Detta görs så att trafiken inte stannar upp eller bildar köer på Rävsundsbron och Hessundsbron. Man undviker att stoppa trafiken under trafiktoppar på morgonen och eftermiddagen samt under veckoslut och helger.

flygbild av Rävsundsområdet, den nya vägen har ritats på flygfotot

Sprängningarna utförs på hela projektområdet vid Rävsundsbron.

 

Länk till projektplanen:

https://bit.ly/3Ca4BYB

Mer information:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]

Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]

Mer information på svenska:

Projektets informatör Minna Kylänpää, tfn 050 527 6696, [email protected]

Följ projektet:

Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/

 

Målet för projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter, som är betydande för den nationella industrin, till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.