Hoppa till innehåll

Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron: 3 + 1 frågor om återvinning

Publicerad 3.3.2023

Byggande ger oundvikligen upphov till olika typer av bygg- och rivningsavfall. Målet för projektets allianspartner Trafikledsverket och Kreate är att främja cirkulär ekonomi och minska mängden avfall som uppstår vid byggandet. På lång sikt minskar cirkulär ekonomi inte bara belastningen på miljön utan förbättrar också resurseffektiviteten.

Vi sammanställde frågor och svar om hur återvinningen av material har beaktats i broprojektet.

Vilka material på byggplatsen kan återvinnas och vad används de till senare?

Man strävar efter att återvinna alla återvinningsbara material på byggplatsen. Rivet stål återvinns, och det mest betydande i detta avseende är de gamla broarnas stålkonstruktioner. Dessutom kan räckena på de gamla broarna, belysningsstolpar samt vägmärken som använts på byggplatsen återvinnas. Återvunnet stål kan till exempel återanvändas i andra byggprojekt.

Den rivningsbetong som uppstår i projektet får i mån av möjlighet ett nytt liv som betongkross. Före återvinningen ska man säkerställa att betongen inte innehåller skadliga ämnen som förhindrar återanvändning av betongkross. Betongkross kan senare utnyttjas på andra byggplatser till exempel i vägkonstruktioner. Projektområdets rivningsasfalt -ger också upphov till asfaltkross. Asfaltgranulat används vid tillverkning av ny asfalt.

Dessutom återvinns en del av avfallet, såsom plast och metallskrot, som fraktioner.

Snöigt landskap från Hessundsbron. Byggnadsarbetaren drar ledningar mellan brons räcken och ljusstolpen.

Stål är ett hållbart material som kan återvinnas nästan oändligt många gånger. Av rivningsstål på de gamla broarna görs återvunnet stål för följande byggprojekt.

Vad händer med överskottsjorden i projektområdet?

Marksubstanser från projektområdet utnyttjas bland annat för släntfyllning, byggande av vallar, bullerskydd och enskilda vägar. Enligt planerna kommer överskottsjord också att utnyttjas i de placeringsområden som reserverats för dem och som senare kommer att användas för rekreation och utomhusvistelse.

Vad händer med konstruktioner som används under arbetet efter att arbetet avslutats?

Konstruktioner som används under arbetet, såsom arbetsbroar, rivs. Allt rivningsmaterial återvinns i mån av möjlighet. Material som återvinns transporteras till aktörer som har specialtillstånd för att ta emot materialen, såsom betongkross och stål. Av materialen på de arbetsbroar som rivs kan även virke som inte har brutits sönder på grund av arbetets långa varaktighet återvinnas för att användas på andra arbetsplatser.

Hur följs miljökonsekvenserna av byggande upp och hur bedöms de under projektets gång?

En miljöuppföljningsgrupp bestående av alliansens parter och myndigheter har tillsatts för projektet. Miljöuppföljningsgruppen säkerställer att projektet genomförs i enlighet med tillstånden och föreskrifterna, och alltid med beaktande av miljön.
Dessutom använder projektet bedömningsmetoden Ceequal för infrastrukturprojekt, med vilken man följer upp och styr miljökonsekvenserna till minimi. Metoden erbjuder bland annat kriterier för bedömning av hållbar utveckling i projekt i den byggda miljön. Ceequal-metoden innehåller över 200 punkter som ska följas upp av projektets ekologiska och sociala fotavtryck.


En arbetsbro som byggs, och arbetsmaskiner och byggnadsmaterial som finns ovanpå den.

Största delen av materialen på de arbetsbroar som i sinom tid rivs försöker man återvinna för nya projekt.