Hoppa till innehåll

Förnyade riktlinjer för underhållet av grusvägar

Publicerad 1.6.2022 8.45

Riktlinjerna för underhållet av grusvägar förnyades i maj, men på vägen syns förändringarna mer först från och med våren 2023. Förnyelsen svarar på förändringar i verksamhetsmiljön, exempelvis i trafikflödet och klimatförändringen.

Landsvägsnätet i Finland är 78 000 kilometer, varav en stor del är grusvägar, 27 000 kilometer. Trots mindre trafikmängder har grusvägarna väsentlig betydelse både för att människor ska kunna röra sig smidigt och för näringslivets konkurrenskraft. Bakom förnyelsen av riktlinjerna för underhållet av grusvägar ligger förändringar i verksamhetsmiljön, exempelvis klimatförändringen, förändringar i rörligheten och regional koncentration av näringsverksamheten.

"Servicenivån på skötseln av grusvägar förblir i stort sett densamma som tidigare. Man övergår dock från underhållshantering till egendomsförvaltning, dvs. åtgärderna som genomförs på grusvägarna grundar sig allt mer på information. Genom att samla in mer information kan man göra allt mer kostnadseffektiva lösningar för underhållet av grusvägar", säger Jarkko Pirinen, sakkunnig inom underhåll av landsvägar vid Trafikledsverket.

Grusvägar klassificeras i fortsättningen i två klasser i stället för tre: Livligt trafikerade grusvägar av betydelse för vägnätet samt basgrusvägar. NTM-centralerna presenterar grusvägsklasserna för Trafikledsverket, som godkänner dem.

För grusvägsklasserna säkerställs även i fortsättningen resurser på basnivå genom underhållsentreprenader. Skötseln av grusvägarnas ytskick och underhållet på basnivå, till exempel torrläggning och grusning, prioriteras framom strukturella reparationer. Finansiering riktas dock fortfarande till att eliminera allvarlig tjällossning och även mer systematiskt till att bekämpa menföre.

Kostnadseffektivitet och bättre skick går hand i hand

I de nya riktlinjerna ökar grusvägarnas målbredd från 6 meter till 6,5 meter på basvägar och 7 meter på livligt trafikerade vägar. Grusvägar som är bredare än normalt (över 7 meter) återställs i samband med dikningar till målbredden så att underhållet blir mer kostnadseffektivt och vägen är i bättre skick för användarna.

Dessutom kan belagda vägar i mycket dåligt tekniskt skick och med liten trafikmängd omvandlas till grusvägar. Då är det möjligt att hålla vägen i trafikerbart skick jämfört med en belagd väg med hål.

Det lönar sig dock att fortsätta reparera och lappa beläggningen så länge det är ekonomiskt och tekniskt möjligt. Å andra sidan kan också en mycket livligt trafikerad grusväg få beläggning om det är den bästa lösningen med tanke på helheten.

Genom de nya riktlinjerna strävar man också efter att förbättra olika aktörers kompetensnivå genom att erbjuda utbildning. Även olika arbetsmetoder och material undersöks och utvecklas exempelvis med tanke på klimatförändringen. Målet är också en aktiv dialog med kundgrupperna så att alla parter gynnas.

"Praxis för viktbegränsningar förenhetligas i hela Finland. Det underlättar till exempel diskussionen om tidpunkterna för tunga transporter under olika årstider. Begränsningarna kan också ändras mer flexibelt enligt situationen", konstaterar Pirinen.

Mer information:

Jarkko Pirinen, sakkunnig inom underhåll av landsvägar, Trafikledsverket
tfn 029 534 3339
[email protected]

Läs mer om underhåll av grusvägar

Ge respons på underhållet av statens vägnät

Gällande viktbegränsningar i tjänsten Trafikläget