Hoppa till innehåll

Ett år av trafikledsprojekt – vad ligger bakom framgångshistorierna?

Publicerad 17.12.2020

År 2020 har varit arbetsfyllt med tanke på trafikledsprojekt. Vi har fått en rekordstor tilläggsfinansiering för nya projekt, men många projekt har också slutförts – rentav i förtid eller under budget. Bakom framgången i två ringvägar som öppnades rejält i förtid finns vissa gemensamma nämnare: satsningar på arbetsplanering, lösningsorienterat samarbete, förbättring av ursprungliga planer och ett massabalansmål.

Klaukkalan kehätie auringonnousun aikaan.

Lv 132 omfartsvägen i Klövskog öppnades för trafik den 26 november, cirka ett år i förtid med tanke på den ursprungliga tidtabellen. Även den ursprungliga budgeten understegs rejält, med cirka nio miljoner euro. Den exemplariska prestationen krävde hårt arbete av alla som deltog i projektet:

”Nycklarna till framgång var i synnerhet en lyckad entreprenadupphandling, noggrann tidsplanering hos entreprenören, säkerställande av tillräckliga resurser, lösningsorienterad verksamhet hos olika parter i projektet och en gemensam vision om att öppna vägen för trafik så snabbt som möjligt”, säger Antti Koski, projektledare på Trafikledsverket.

Även under planeringen utvecklades de ursprungliga lösningarna så att projektet kunde slutföras effektivare. Till exempel ändrades vägutjämningen så att schaktmassor som blev över från byggandet inte behövde transporteras bort, utan de kunde utnyttjas direkt vid vägbyggandet. De minskade schakttransporterna minskade inte enbart kostnaderna, utan också utsläppen och trafikstörningarna som de orsakar.

Projektet omfartsvägen i Klövskog är ett traditionellt trafikledsprojekt där ny väg byggdes i en ny terrängkorridor. Det mest krävande enskilda byggobjektet var Lamminsuo korsningsbro över riksväg 3. Att bygga en bro över en livligt trafikerad motorväg försämrar oundvikligen en smidig trafik och medför undantagsarrangemang. Ett viktigt mål i projektet var att minimera störningarna i motorvägstrafiken. Detta lyckades man också med:

”Vanligtvis sänker man hastighetsbegränsningen vid en brobyggplats till 60 kilometer i timmen, men vi kunde hålla begränsningen på 80 kilometer i timmen utan att kompromissa med trafik- och arbetssäkerheten”, säger Koski.

Innovationer möjliggjorde tilläggsinvesteringar

Det största pågående vägprojektet på senare år, Rv 12 Lahtis södra ringväg, nådde i fjol sin viktigaste milstolpe, då den nya ringvägen öppnades för trafik den 8 december. I likhet med Klövskog blev också denna ringväg färdig ungefär ett år i förtid, och dessutom i större omfattning än planerat och utan att öka kostnaderna.

”Att ringvägen blev färdig ett år i förtid möjliggjordes av bland annat det välfungerande samarbetet mellan olika parter, en utmärkt planering av arbetet och en omsorgsfull upphandling. Inom projektet utvecklades även flera innovativa tekniska lösningar, med vilka en sjätte planskild anslutning kunde inkluderas i projektets omfattning utan att öka kostnaderna”, konstaterar projektledare Janne Wikström på Trafikledsverket.

Innovativa lösningar utvecklades särskilt rörande landsvägstunnlarna i Patomäki och Liipola och gällande placeringen av jordmassor:

”Patomäkitunneln byggdes cirka hundra meter kortare än den ursprungliga planen, och bullernivåkraven i vägplanen uppfylldes genom att bland annat fortsätta skyddsvallarna. Besparingarna i Liipolatunneln nåddes med olika terrängformningslösningar och genom att den västra änden av tunneln kunde förkortas med cirka 30 meter utan att försämra bullerläget i området”, säger Wikström.

I likhet med ringvägen i Klövskog eftersträvades även i Lahtis södra ringväg en massbalans, dvs. att de schaktmassor som uppstår vid byggandet ska kunna utnyttjas direkt när projektet genomförs. Schaktmassorna flyttades i huvudsak längs byggplatsvägar eller längs den väglinje som byggdes, då transporterna inte påverkade smidigheten i trafiken. Massorna användes för bland annat utformning av terrängen och byggande av bullerdämpande skyddsvallar.

Projekt slutförda under 2020

Förutom ringvägarna färdigställdes även många andra projekt helt eller delvis under 2020. Utvecklingsprojekt som slutfördes var havsfarledsprojekten i Karleby och Uleåborg, det västra tilläggsspåret i Böle, elektrifieringen av Björneborg–Mäntyluoto-banan och trafikförbindelserna till Äänekoski bioproduktfabrik. Arbetet med att utveckla trafikledsnätet fortsätter efter en liten paus över jul, då även många andra nya projekt som fått tilläggsfinansiering i 2020 års tilläggsbudget startar med fart.
 


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.