Hoppa till innehåll

En snabb spårförbindelse Helsingfors–Åbo: Projektutvärderingen är klar

Publicerad 8.10.2020 13.00

Trafikledsverkets projektutvärdering av alternativen för en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo har färdigställts.

Målet med den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo är att förkorta restiden mellan Helsingfors och Åbo och utvidga dessa städers pendlings- och arbetsmarknadsområden. Projektet gör det också möjligt att utvidga närtågstrafiken i Helsingforsregionen samt mellan Salo och Åbo.

I utvärderingen jämförs tre olika projekt med jämförelsealternativet. I alternativet Ve 0+ ingår underhållande åtgärder på den nuvarande kustbanan (59 miljoner euro), Esbo stadsbana mellan Alberga och Köklax (275 miljoner euro) samt ändringsarbeten på Åbo bangård och dubbelspåret Kuppis-Åbo (60 miljoner euro).

Investeringskostnaderna för jämförelsealternativen baserar sig på tidigare utredningar och allakostnader presenteras i detta meddelande i en framtida prisnivå.

Två alternativ för att förbättra den nuvarande Kustbanan

Det finns två alternativa projekt som baserar sig på Kustbanan som går via Karis. I alternativ Ve R1 görs små uträtningar och påskyndningar samt dubbelspår på sträckan Salo-Hajala (kostnadskalkyl 94 miljoner euro). Åtgärderna i detta alternativ gör att fjärrtågen bättre kan hålla tidtabellen och förkortar restiden mellan Helsingfors och Åbo med 5-7 minuter.

I alternativ Ve R2A byggs kustbanan helt och hållet med två spår (kostnadsberäkning 2,2 miljarder euro). Det är möjligt att öka utbudet av fjärrtåg och restiden förkortas med 10-12 minuter. Utifrån granskningen är alternativet dock överdimensionerat i förhållande till passagerarantalet och nyttan med baninfrastrukturen och trafikutbudet.

Alternativ för snabb tågförbindelse

I det egentliga alternativet för en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo Ve ESTU ingår den nya direktbanan Esbo-Salo och den tvåspåriga sträckan Salo-Åbo (kostnadsberäkning 3,4 miljarder euro). Tågutbudet kan utökas avsevärt och restiderna blir 30-33 minuter snabbare. Mellan Salo och Åbo finns det alternativ för sträckningen av dubbelspåret vid uträtningen i Pikis och några mindre uträtningar.

Alternativ Ve ESTU gör det möjligt att starta närtågstrafik mellan Helsingfors och Lojo samt Salo och Åbo samt att utveckla markanvändningen kring närtågens stationer. I synnerhet de som använder närtågen i Helsingfors har nytta av detta alternativ.

I projektutvärderingen utgick man från att den planerade närtågstrafiken mellan Helsingfors och Lojo förverkligas och att närtågstrafiken på Kustbanan bevaras oförändrad.

Alternativens direkta och mer omfattande konsekvenser

Alla de granskade alternativen förkortar restiden mellan Helsingfors och Åbo. Alternativen Ve R2A och Ve ESTU, där man märkbart bygger ut dubbelspår, gör det möjligt att öka tågutbudet mellan Helsingfors och Åbo. Det finns ett behov av extra utbud främst under rusningstimmar, då det nuvarande utbudet är tillräckligt under övriga tider.

Fjärrtågtrafiken blir lönsammare när restiden förkortas och biljettintäkterna ökar i takt med passagerarantalet. Närtågstrafiken är vanligtvis inte lönsam på marknadsvillkor och det är avgörande att få samhälleligt stöd för att ordna den.

Projektets konsekvenser för trafikutsläppen är positiva, men mycket små.

Utöver de direkta konsekvenserna har man bedömt de mer omfattande regionekonomiska konsekvenserna av projektalternativen. Enligt denna bedömning har den snabba tågförbindelsen aningen positiva följder för Finlands internationella konkurrenskraft, näringslivets dragningskraft och utvidgar pendlingsområdena i södra Finland något. Fastighetsmarknaden i Esbo, Lojo och Vichtis, pendeltrafiken i Helsingfors, Esbo och Vanda, företagen i Åbo, Salo och S:t Karins samt den regionala ekonomin i Nyland är de som har mest nytta av projektet.

Motiverat att dela upp projektet i etapper

De alternativ som ingick i projektutvärderingen överskrider inte den samhällsekonomiska lönsamhetsgränsen 1,0. Projektets lönsamhet förbättras om antalet passagerare är större än väntat.

Eftersom kostnaderna för projektet som helhet är stora är det motiverat att genomföra andelarna i lönsamhetsordning. Efter Esbo stadsbana och avsnittet Kuppis-Åbo är förbättringen av Kustbanan Ve R1 den näst lönsammaste delen, vars kostnadsnyttoförhållande är 0,70. De nya avsnitten i detta alternativ, såsom dubbelspåret mellan Salo-Hajala, gagnar också alternativet Ve ESTU som bygger på den nya direktbanan Esbo-Salo.

Det egentliga alternativet Ve ESTU för en snabb förbindelse mellan Helsingfors och Åbo baserad på den nya direktbanan Esbo-Salo och dubbelspåret Salo-Åbo, har ett kostnadsnyttoförhållande på 0,44. Lönsamheten förbättras när dubbelspår på avsnittet Salo-Åbo byggs i etapper, före direktbanan Esbo-Salo. Byggandet av direktbanan Esbo-Salo gör det möjligt att öka antalet tåg och att avsevärt förkorta restiden mellan Helsingfors och Åbo.

Kostnadsnyttoförhållandet Ve R2A är 0,04 för dubbla spår på nuvarande kustbanan.

Aktuellt i projektet

I planeringen av den snabba järnvägsförbindelsen Helsingfors-Åbo pågår som bäst flera olika helheter: Bedömning av miljökonsekvenserna av helheten Helsingfors-Åbo,  delar av ban- och generalplaner mellan Salo och Kuppis samt översiktsplanering av direktbanan Esbo-Salo.

MBT-avtalet för Åbo stadsregion omfattar ändringsarbeten på Åbo bangård och dubbelspåret Kuppis-Åbo. I MBT-avtalet för Helsingforsregionen ingår byggande av stadsbanan i Esbo.

Snabb tågförbindelse Helsingfors–Åbo: Projektutvärdering (pdf, på finska)

Läs mer om större ekonomiska konsekvenser av den snabba tågförbindelsen Helsingfors-Åbo (pdf, på finska)

Upplysningar:

Projektchef Heidi Mäenpää tfn 0295 34 3819