Hoppa till innehåll

Den avslutade isbrytningssäsongen 2021–2022 var exceptionellt lång

Publicerad 22.6.2022 14.01

Den gångna isbrytningssäsongen började redan i början av december 2021. Otso var den första isbrytaren som åkte till Bottenviken den 3 december 2021 och återvände till Skatudden som sista isbrytare den 30 maj 2022. Isbrytningstiden blev därmed 179 dygn. I Finska viken pågick isbrytningssäsongen fram till den 11 april och på Bottenhavet avslutades säsongen den 20 april.

Den avslutade isbrytningssäsongen var lång och särskilt i januari–februari var det hård vind. Då drev upptornade isfält i norra Bottenviken fram och tillbaka under senvintern. Utmaningen med isförhållandena kan förstås till exempel av att den egentliga farleden i Uleåborg inte kunde användas 2.3–26.3 på grund av de mycket svåra isförhållandena och trafiken till Uleåborg måste assisteras den längre rutten via Kemi farled.
 
"Vintern framskred mycket snabbt från och med slutet av november. I det skedet växte isfältet snabbare än genomsnittet ", berättar sjöfartsexpert Tuomas Taivi vid Trafikledsverket. Den maximala isutbredningen i havsområdet nåddes i början av februari och var cirka 93 000 km2.

"Den kalla perioden blev till slut kort. Vinterns utveckling stannade upp i mitten av januari, då det rådde en ganska lång period av hårda vindar som tryckte ihop ismassan. Våren som var svalare än genomsnittet, sköt framåt den isfria perioden särskilt i Bottenviken ", sammanfattar Taivi. 

Under de senaste åren har isbrytningen i Bottenviken ofta inletts kring jul med en isbrytare. Följande isbrytare har börjat först i januari. Nu behövdes en andra isbrytare i Bottenviken redan från och med den 9 december.
 
Under säsongen fick sammanlagt 2 271 fartyg assistans i havsområdet, varav 224 var bogseringar. Under isbrytningssäsongen 2020–2021 assisterade vi 1 655 gånger. 
 
Isbrytarna rörde sig sammanlagt 79 421 sjömil, cirka 147 100 km, dvs. mer än 3,5 gånger runt jorden. Handelsfartyg assisterade vi sammanlagt 43 666 sjömil, alltså en sträcka på nästan 81 000 km. 
 
De första assistansrestriktionerna trädde i kraft i Bottenviken den 4 december 2021 och upphörde den 31 maj 2022. Assistansrestriktionerna för Saimen tillsattes samtidigt den 4 december 2021 och upphörde den 8 maj 2022.

Assistansrestriktionerna fastställer hurdana fartyg som har rätt till isbrytarassistans till finska hamnar. Assistansrestriktionen är bunden till fartygets isklass och storlek samt de rådande isförhållandena. 

Sammanlagt deltog isbrytarna i operationen i 924 dygn, vilket är klart mer än vintern 2021–2022, då operationen pågick i 630 dygn. 8 isbrytare arbetade samtidigt. Trafikledsverket hade tillgång till sju isbrytare från Arctia och en isbrytare från Alfons Håkans. Isbrytaren Otso, som befann sig på havet i 179 dygn, använde mest tid för isbrytning. 
 
Isbrytningssäsongen i Saimen var kort
 
I Saimen inleddes isbrytningssäsongen redan i slutet av november då det behövdes assisterande isbrytningstjänster på Saima kanal och i Saimens övre hamnar. Det egentliga isbrytningen i Saimen inleddes den 2 december 2021 och avslutades den 31 januari 2022. Isbrytningen varade alltså sammanlagt 61 dygn. Trafikperioden för Saima kanal upphörde den 31 januari 2022 och öppnades igen för trafik den 28 mars 2022 på det sätt som förutsätts i arrendeavtalet för kanalen. 
 
I början av vintern verkade tre isbrytare i Saimen, Saimen/Calypso, Protector och Meteor. Sammanlagt opererade isbrytarna i 167 dygn i Saimen.
 
Vi assisterade sammanlagt 170 gånger och bogsering behövdes 18 gånger i Saimen.
 
Handelsfartyg assisterades sammanlagt cirka 9 000 sjömil i Saimen och isbrytarna rörde sig cirka 12 000 sjömil, dvs. 22 200 km under perioden.
 
På våren gjordes isbrytning inom Saimen 19.4–8.5.2022 med Tyrsky-bogserbåten i sammanlagt 20 dygn.
 
Trafikledsverket ansvarar för myndighets- och beställaruppgifterna inom assistansen av vintersjöfarten samt för den riksomfattande samordningen, utvecklingen och styrningen.

Mer information:
 
Sjöfartsexpert Tuomas Taivi, tfn 029 5343328, [email protected]


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv