Hoppa till innehåll

De mest brådskande objekten för bekämpning av vresros finns vid kusterna

Publicerad 20.5.2022 8.45

Trafikledsverket har undersökt mängderna av vresros längs landsvägarna och förekomster vid olika typer av vägar. Det har utarbetats både en nationell och en preliminär regional strategi med avseende på hur brådskande det är att bekämpa vresrosor. Övergångsperioden för förbud mot odling av vresros löper ut 1.6.2022.

Bekämpningsåtgärder mot den som invasiv art fastställda vresrosen bör främst inriktas mot områden där vresrosen kan hota naturvärden. Sådana är havsskärgården och havskusterna samt områden i närheten av Natura-områden och andra skyddsområden.

Enligt Trafikledsverkets registerinformation finns det vresrosor planterade vid landsvägsnätet i sammanlagt 1 132 objekt i hela landet, vilkas totala yta är cirka 335 900 kvadratmeter (33,59 hektar).  Något mer än hälften av vresrosorna finns vid vägar med en körbana (53 %) och cirka 45 % av den vresrostäckta ytan finns vid vägar med dubbla körbanor.

”Mest vresrosor längs vägarna finns det i södra Finland, men rikligt med planteringar finns det också i Norra och Södra Österbotten. Enligt registerinformationen förekommer vresrosen inte vid vägnätet i norra delen av Lappland. Informationen täcker ännu inte hela landet, eftersom det inte finns någon inventeringsinformation om en del av väghållningens entreprenadområden”, berättar Marketta Hyvärinen, miljösakkunnig hos Trafikledsverket.

Bekämpningen måste utföras kostnadseffektivt

Trafikledsverket och NTM-centralerna använder den färdigställda undersökningens resultat vid planering av framtida bekämpningsåtgärder mot vresrosen. Ordningsföljden för genomförandet av bekämpningen påverkas också av andra faktorer än klassificering av hur brådskande åtgärderna är. Lämpliga metoder för utrotning av respektive område och objekt måste klarläggas och kostnaderna bedömas, så att bekämpningsåtgärderna kan inriktas så kostnadseffektivt som möjligt.

”Exempelvis är utrotning av vresrosen vid vägar med dubbla körbanor mest lönsam att utföra i samband med andra vägförbättringsarbeten, eftersom nackdelarna för den övriga trafiken är betydande när en arbetsplats etableras vid livligt trafikerade vägar och kostnaderna för trafikstyrning blir höga”, säger Hyvärinen och fortsätter:

”Att uppskatta kostnaderna för utrotning av vresrosen försvåras av att det på olika håll i Finland fortfarande inte finns tillräckligt med mottagningsplatser för avfall från invasiva arter. Resorna för att transportera avfallet kan alltså bli långa och priserna för att ta emot avfallet är höga.”

Trafikledsverket utreder också förekomsten av vresrosor i järnvägsområden och utvecklar samtidigt riktlinjer för fortsatta åtgärder. Borttagning av vresrosor som fortfarande finns i kanalmiljöer fortsätter sommaren 2022. Även i framtiden kommer vresrosen och andra invasiva arter att utrotas i samband med byggnadsprojekt för trafikleder.

Naturvärden som grund för nationell prioritering

Bekämpningsåtgärder mot vresrosor längs landsvägsnätet prioriteras nationellt på entreprenadområden som är belägna i skärgården och vid kusterna. Om det finns brister i informationen om förekomst, måste inventeringen fortsätta. Entreprenadområden som har klassificerats som brådskande är sådana där vresros förekommer på ett avstånd av mindre än 20 kilometer från kusten eller där det finns rikliga förekomster i närheten av ett Natura-område eller annat naturskyddsområde. Även närhet till de inre vattenvägarna har beaktats.

 Ganska brådskande anses entreprenadområden vara där förekomster finns på 20–50 kilometers avstånd från kusten eller rikliga förekomster i närheten av Natura-område eller skyddsområde. Entreprenadområden i inlandet, där det finns relativt lite vresros, har klassificerats i kategorin sekundärt brådskande.

Prioritering av regional bekämpning

För prioritering av regional bekämpning av vresrosen granskades varje enskild förekomst med samma typ av kriterier som entreprenadområdena. För brådskande utrotning fastställdes förekomster som är belägna mindre än 20 kilometer från kusten eller mindre än 500 meter från Natura-område eller naturskyddsområde.

Som ganska brådskande klassificerades vresrosförekomster på 20–50 kilometers avstånd från kusten eller i närheten (500–1 000 m) från Natura-område eller naturskyddsområde, eller mindre än 500 meters avstånd från inre vattenväg. Andra förekomster längre bort från kusten, från skyddsområden och från inre vattenvägar förblev sekundära. Regionala inspektioner har utförts enligt den regionala fördelningen av NTM-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur, samt vägunderhållets entreprenadområden.

Mer information:

Miljösakkunnig Marketta Hyvärinen, Trafikledsverket
tfn 029 534 3261, 050 4711 321
[email protected]

Se också:

Läs mer om invasiva arter och se våra vanliga frågor om vresros

Invasiva arter på webbplatsen Trafikens Kundservice

Vieraslajit.fi

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.