Hoppa till innehåll

Avverkning av ekonomiskogar förbättrar järnvägstrafikens smidighet

Publicerad 3.6.2024 13.00

Med järnvägens skyddsområde avses ett område utanför järnvägsområdet som behövs för att trygga en smidig användning av järnvägen. Staten äger järnvägsområdet, men skyddsområdet sträcker sig ofta till privata markägares ekonomiskogar. Trafikledsverket strävar efter bättre säkerhet i arbetet och på järnvägarna tillsammans med markägarna.
 

Järnvägens skyddsområde grundar sig på järnvägslagen och sträcker sig i allmänhet 30 meter från mittlinjen på järnvägen eller det närmaste spåret. Tapio Oy har på uppdrag av Trafikledsverket utarbetat en anvisning för vård av järnvägarnas kantskogar. Anvisningen finns på finska och svenska. Genom åtgärder för hållbart skogsbruk tryggas järnvägstrafikens smidighet och säkerhet.

"Plantskogsskötsel, beståndsvårdande avverkning och förnyelseavverkning i rätt tid håller trädbeståndet friskt och livskraftigt. Årligen finns det nästan 3 000 objekt för beståndsvårdande avverkning och förnyelseavverkning i ekonomiskogarna på järnvägens skyddsområde. Tack vare avverkningarna minskar antalet riskträd som faller på banan", berättar skogsexpert Airi Matila från Tapio Oy, som ansvarat för utarbetandet av anvisningen.

Skogsbruk och avlägsnande av riskträd passar i samma skog

Trafikledsverket önskar att skogsägarna och virkesköparna tar kontakt när virkeshandeln vid objektet för förnyelseavverkning sträcker sig till järnvägens skyddsområde. För att underlätta kontakten har Trafikledsverket utvecklat en tjänst tillsammans med Finlands skogscentral. Motsvarande förfarande används tillsammans med Museiverket för att följa lagen om fornminnen.

"När Finlands skogscentral får en anmälan om användning av skog för en förnyelseavverkning som sträcker sig till järnvägens skyddsområde skickas meddelandet automatiskt till skogsägaren, den som gjort anmälan om användning av skog, innehavaren av avverkningsrätten och Trafikledsverkets regionala markanvändningsdisponent", berättar fastighetsexpert Lauri Huttunen vid Trafikledsverkets fastighetsenhet.

Syftet med informationen är att ge anvisningar för säkert arbete i närheten av järnvägsområdet och minska det trädbestånd som äventyrar järnvägssäkerheten. Trafikledsverket önskar att man i samband med avverkningen också kunde avlägsna höga träd från järnvägsområdet. Avlägsnande av dessa träd kommer man överens om med Trafikledsverket.

Arbetssäkerheten är viktig att känna till

Vid avverkningar och skogsvårdsarbeten på järnvägens skyddsområde ska både avverkningsarbetets och järnvägens säkerhet beaktas. Vid behov hjälper en markanvändningsdisponent befullmäktigad av Trafikledsverket till att fälla besvärliga riskträd i närheten av järnvägen.

"För att garantera arbetssäkerheten kan banarbetstillstånd eller spänningsavbrott behövas vid avverkning av träd nära järnvägen. För att säkerställa ett säkert arbete bredvid järnvägen ordnar Trafikledsverket vid behov yrkesutbildade personer på avverkningsplatsen på egen bekostnad. Detta medför inga extra kostnader för markägaren när det gäller arbetssäkerheten", berättar Huttunen. 

Mer information:

Lauri Huttunen, Trafikledsverket

[email protected]

tfn. 029 534 3479

Skogsexpert Airi Matila, Tapio Oy

[email protected]

tfn. 040 779 2258 

Bekanta dig med skogsvårdskortet Vård av järnvägarnas kantskog på finska

Bekanta dig med skogsvårdskortet Vård av järnvägarnas kantskog på svenska

Bilagor