Hoppa till innehåll

Avtalet om utvecklingsfasen för alliansentreprenaden för Rävsunds- och Hessundsbron, som hör till Finlands mest krävande broprojekt, har undertecknats

Publicerad 6.10.2021 12.32

 

Det konsortium som Trafikledsverket och Kreate har bildat har undertecknat ett alliansavtal om utvecklingsfasen för projektet med att förnya Rävsunds- och Hessundsbron på landsväg 180. Projektet kommer att vara ett av Finlands mest krävande broentreprenader.

I alliansmodellen, som bygger på partnerskap, skapar Trafikledsverket och Kreate en gemensam projektorganisation. Förutom en gemensam organisation, kommer Trafikledsverket och Kreate att ha gemensamma lokaler och mål samt gemensamt godkända målkostnader. Parterna förhandlar fram ett enhälligt beslut i alla frågor och samtidigt fördelas riskerna och fördelarna i ett på förhand avtalat förhållande.

Utveckling och genomförande i samarbete

Ett projekt av alliansmodell genomförs alltid i två faser - den första fasen är utvecklingsfasen där genomförandet planeras, detaljerade byggplaner utarbetas och målkostnaden avtalas.

- Först därefter fattas ett beslut över utförandet. Till alliansens grundprinciper hör transparens, förtroende, gemensamt överenskommen riskfördelning, solidariskt ansvar och gemensamt beslutsfattande för projektets bästa. Förhandlingsförfarandet som föregick detta avtal har bidragit till att säkerställa att vi har rätt kompetens i projektet samt förutsättningar för öppet och förtroendefullt samarbete, berättar projektchef Janne Wikström vid Trafikledsverket.

- Förhandlingsförfarandet är på ett positivt sätt en annorlunda metod att starta en byggentreprenad jämfört med det traditionella anbudsförfarandet. Av entreprenören kräver detta inte bara en annan inställning, utan också engagemang och stark förmåga att visa sitt kunnande redan i anbudsskedet. Det är viktigt att entreprenören får komma med idéer om hur projektet ska genomföras redan från första början. På så sätt säkerställer man att entreprenören och beställaren har samma mål och en gemensam syn på hur målet ska uppnås, konstaterar Jaakko Kivi, direktör för Kreates tekniska byrå.

Alliansmodellen går ut på ett nära samarbete mellan projektets olika parter. Målet för modellen är i synnerhet att projektet ska löpa smidigt, förutom att den möjliggör innovativa lösningar och kostnadsbesparingar.

Tre män sitter vid ett bord och undertecknar ett avtal, tre män står bakom dem.

Bild: Från vänster i bakre raden Timo Hirvasmaa från Kreate, Janne Wikström och Lars Westermark från Trafikledsverket och vid bordet Jaakko Kivi och Sami Rantala från Kreate samt Esa Sirkiä från Trafikledsverket undertecknar avtalet om utvecklingsfasen för projektet med att förnya Rävsunds- och Hessundsbron på landsväg 180.

Efter utvecklingsfasen följer genomförandefasen. Målet är att inleda byggandet av Rävsunds- och Hessundsbron senast den 1 januari 2023.

Ett av Finlands mest krävande broprojekt

Att förnya broarna, som korsar två olika sund på Skärgårdsvägen i Pargas, är ett tekniskt krävande projekt. Bredvid de nuvarande broarna, som fungerar som den enda landsvägsförbindelsen, kommer man att bygga nya broar. Över Rävsundet byggs en snedkabelbro med en total längd på över 600 meter och en längsta spännvidd på cirka 250 meter. En motsvarande snedkabelbro i samma skala färdigställdes i Finland senast för nästan 30 år sedan. Över Hessundet byggs en nästan 300 meter lång bro med ett längsta spännvidd på cirka 100 meter. När de nya broarna är klara rivs de gamla.

- Att bygga ovanpå vatten är rent tekniskt en unik utmaning och samma gäller att bygga bredvid de befintliga broarna. Dessutom måste broarna då de färdigställts betjäna tunga transporter samt annan fordonstrafik, och likväl cyklister samt fotgängare, förklarar Wikström.

För transporterna för den storindustri som finns bakom broförbindelserna är det av största vikt att broarna fungerar och att allt tyngre transporter blir möjliga. Transporterna och den övriga trafiken ska löpa så smidigt som möjligt under hela byggtiden.

Bakgrundsinformation om alliansmodellen

I Finland har man sedan 2009 genomfört eller inlett sammanlagt tiotals alliansprojekt. Färdigställda alliansprojekt är bland annat genomförandet av Lahtisändan i projektet Rv 12 Lahtis södra ringväg, där Janne Wikström fungerade som projektchef. Andra färdigställda projekt är bland annat den grundliga renoveringen av banavsnittet Lielax–Kumo och strandtunneln i Tammerfors. Pågående alliansprojekt är bland annat Spårvägen i Tammerfors och banprojektet Spårjokern.

Mer information om alliansmodellen finns till exempel i Trafikledsverkets ingående redogörelse för alliansmodellen på adressen https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK130202.pdf.

 

Mer information:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, fornamn[email protected]
Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627461, [email protected]

Mer information på svenska:

Projektets informatör Minna Kylänpää, tfn 050 527 6696, [email protected]

 

Målet för projektet med att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron på landsväg 180 är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgårdar blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter, som är betydande för den nationella industrin, till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas och främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.