Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Trafikverkets dataskyddsombud

Tomi Lapinlampi
Trafikverket
Raatimiehenkatu 23
53100 VILLMANSTRAND

tomi.lapinlampi(at)trafikverket.fi
+358 50 378 1510

Trafikverkets dataskyddspolicy

All personuppgiftsbehandling måste ha rättslig grund.

Största delen av tjänsterna som Trafikverket tillhandahåller är anonyma och för dem samlas det inte in några personuppgifter. Ett exempel på en sådan tjänst är statens vägnät. Vi kan inte helt undvika att behandla personuppgifter, eftersom informationen som krävs för trafikledsnätets drift och hantering samlas in t.ex. i form av fotografier. Vi behandlar också personuppgifter inom trafikledsprojekt och ämbetsverkets interna verksamhet såsom personaladministration och som en del av dokumenthanteringen.

Behandling av personuppgifter hos Trafikverket

Hurudana personuppgifter behandlar Trafikverket och varför?

I samband med insamlingen av uppgifter informerar vi om vad uppgifterna ska användas till och hur de kommer att används. Vi samlar bara in sådana personuppgifter som är nödvändiga för vår verksamhet och som har ett i förväg bestämt användningsändamål.

Typiska personuppgifter som vi samlar in är t.ex. personnamn och kontaktuppgifter som adress och e-postadress.

Hur motiveras behandlingen av personuppgifter?

All personuppgiftsbehandling måste ha rättslig grund. Trafikverkets motivering för personuppgiftsbehandling är följande:

Avtal: Trafikverket är en upphandlingsmyndighet, vars verksamhet grundar sig på avtal med t.ex. tjänsteleverantörer.
Den registrerades samtycke. Vi ber om den registrerades samtycke för att t.ex. ta emot kundmeddelanden.
Rättslig förpliktelse: Trafikverket är en myndighet, vars verksamhet styrs av lagstiftningen.
Utövande av offentlig makt.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifterna lagras så länge som användningsändamålet är motiverat. Motiveringen för behandlingen är ofta lagstiftningen som fastställer en myndighets informationshantering, t.ex. lagringstiden för handlingar.

Använder man cookies och vad är det?

Vår webbsida använder cookies.

En cookie är en liten datafil med text som sparas i användarens dator. Trafikverket använder cookies för att kunna identifiera dem som ofta besöker webbplatsen, för att göra det lättare för besökarna att logga in på webbsidan samt göra det möjligt att få aggregerade uppgifter om besökarna. Dessa uppgifter hjälper oss att ständigt förbättra innehållet på våra webbsidor. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder cookies för att kunna erbjuda våra kunder information och tjänster som fyller var och ens individuella behov.

Om en användare som besöker vår webbplats inte vill att vi ska få ovan nämnda information via cookies, är det möjligt att stänga av cookie-funktionen i de flesta webbläsares säkerhetsinställningar. I t.ex. webbläsaren Internet Explorer gör man detta genom att välja Verktyg -> Internetalternativ -> Sekretess.  Varje användare bör ändå tänka på att cookies ibland kan vara nödvändiga för att vissa av våra sidor eller tjänster ska fungera ändamålsenligt.

Hur kan registrerade påverka behandlingen av sina personuppgifter?

Registrerade har rätt att kontrollera sina egna personuppgifter, rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade och rätt att få sina uppgifter raderade. Vi kan emellertid inte ta bort såna uppgifter som Trafikverket har en rättslig förpliktelse att behandla. Den registrerade har också rätt att överföra sådana uppgifter som den personuppgiftsansvariga har fått av den registrerade till en annan tjänsteleverantör.

En registrerad som besöker Trafikverkets webbsidor kan hindra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i sin webbläsare.

Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke till att hans/hennes uppgifter behandlas, om datahanteringen grundar sig på samtycke. Till exempel Trafikverkets kundkommunikation grundar sig på samtycke.

Om ni har något ärende gällande dataskydd, vänligen gör så här:

1) Välj blanketten som ditt ärende gäller ur listan nedan (blanketterna är på finska):

Begäran om att få offentliga personuppgifter ur en myndighets personregister (pdf)
Begäran om att få kontrollera personuppgifter (pdf)
Begäran om att få korrigera personuppgifter (pdf)

2) Fyll i blanketten och skicka den till Trafikverkets registratorskontor ([email protected])

Den registrerade kan göra ett klagomål till tillsynsmyndigheten om hans/hennes uppgifter inte har behandlats enligt lagstiftningen. I Finland är tillsynsmyndigheten dataombudsmannen, kontaktuppgifter:

Dataombudsmannen
Besöksadress:
Bangårdsvägen 9, 6 vån.
00520 Helsingfors
Postadress:
PB 800
00521 Helsingfors
E-post: [email protected]
Växel: 029 56 66700

Utlämnar eller överför Trafikverket personuppgifter till tredje part?

I regel lämnar Trafikverket inte ut uppgifter till tredje part. I vissa situationer utlämnas uppgifter till exempel till andra myndigheter. I så fall grundar sig utlämnandet på lagen.

Trafikverket överför personuppgifter till de samarbetspartner som enligt avtal fungerar som personuppgiftsbiträden.

Mer information om överföring och utlämning av uppgifter finns i Trafikverkets dataskyddsbeskrivningar.

Hur skyddar Trafikverket personuppgifterna?

Personregistren sparas i allmänhet i elektronisk form i datasystemen. För att kunna använda de elektroniskt lagrade registeruppgifterna krävs ett personligt användarnamn och lösenord eller stark autentisering. Rätten att behandla personuppgifter ges till personer hos Trafikverket eller systemleverantören vilkas arbete kräver behandling av personuppgifter. Personerna som behandlar personuppgifter har erhållit utbildning i användning av personregistret och behandling av personuppgifter.

Den tekniska utrustningen är skyddad i enlighet med Trafikverkets dataskyddsföreskrifter. Datakommunikationen mellan registrets användare och servern är krypterad.

Handlingar som innehåller information om de registrerade personerna och som hanteras manuellt lagras i låsta utrymmen som obehöriga inte har tillträde till. Manuellt material skrivs bara ut vid behov. Pappersutskrifter förstörs efter användning.

Kan Trafikverket ändra sina dataskyddsprinciper?

Vi utvecklar ständigt våra tjänster. I takt med att tjänsterna utvecklas kan också behovet av och sättet att behandla personuppgifter förändras. Behandlingen av personuppgifter kan också ändras till följd av reviderad lagstiftning. Vi informerar om ändringar på våra webbsidor och vid behov informerar vi de registrerade personerna direkt.