Kontakt

tilastot(at)trafikledsverket.fi

Statistik över sjötrafik

I sjötrafikstatistiken ingår statistik över kanaltrafik, inrikes sjötrafik och utrikes sjöfart.

Kanaltrafik

Statistiken över trafiken genom Saima kanal innehåller data över gods- och passagerartransporter i utrikesoch inrikestrafik och över fartygstrafiken i Saima kanal. Statistiken över trafiken i övriga slusskanaler omfattar data över samtliga 31 statliga slusskanaler.

Inrikes sjötrafik

Statistiken över inrikes sjötrafik innehåller uppgifter om fartygstransport av gods och passagerare till
och från hamnar belägna inom landet, råvirkesflottning samt fartygstransporter av muddermassor (fram till år 2012).

Utrikes sjötrafik

Statistiken över utrikes sjöfart beskriver gods- och passagerartransporterna samt transportarbetet sjövägen mellan Finland och utlandet samt antalet fartyg i utrikesfart som anlöpt finska hamnar.