Helsinki VTS Master's Guide

1 VTS-områden

1.1   Helsinki VTS sektor 1
VTS-området omfattar området utanför Helsingfors, inklusive farlederna för handelssjöfarten i området mellan Kytö fyr, Helsingfors kassun och Kalkstrand. Sektorn omfattar också området som administreras av Helsingfors hamn.
Hörnpunkternas koordinater:
60º 08,7’ N, 24º 43,5’ O
59º 55,5’ N, 24º 43,5’ O
59º 58,2’ N, 25º 20,0’ O
60º 10,3’ N, 25º 20,0’ O
60º 15,5’ N, 25º 25,0’ O
Öppna Helsinki VTS Master's Guide

1.2 Helsinki VTS sektor 2
VTS-området omfattar närområdena kring Porkala och Emsalö, inklusive farlederna för handelssjöfarten. I väster området mellan Jussarö och Kytö och i öster området mellan Kalkstrand och Emsalö, med undantag av områdena som administreras av hamnarna. Sektorn omfattar också de administrativa områdena i Sköldviks och Tolkis hamnar.
Hörnpunkternas koordinater:
Sektor 2 Västra (Porkala)
59º 52,1’ N, 23º 33,0’ O
59º 42,0’ N, 23º 33,0’ O
59º 55,5’ N, 24º 43,5’ O
60º 08,7’ N, 24º 43,5’ O

Sektor 2 Östra (Emsalö)
60º 15,5’ N, 25º 25,0’ O
60º 10,3’ N, 25º 20,0’ O
59º 58,2’ N, 25º 20,0’ O
59º 59,5’ N, 25º 44,5’ O
60º 12,5’ N, 25º 41,2’ O
En noggrannare beskrivning av servicen som VTS-centralerna tillhandahåller finns i den allmänna beskrivningen av VTS-verksamheten. -LINKKI YLEISOSIOON

2    Trafikrapportering
Helsinki VTS sektor 1 använder arbetskanal 71.
Helsinki VTS sektor 2 använder arbetskanal 9.

Trafikrapportens innehåll:

 • Fartygets namn
 • Namn på rapporteringspunkten
 • Destination
 • Avsedd färdväg. Om en alternativ farled används, ska detta rapporteras.

Fartyg ska rapportera:

 • då de anlöper ett VTS-område
 • före ankring
 • vid avgång från ankarplats
 • då de förtöjts vid kaj
 • före avgång från hamnen.
 • Före avgång från Helsingfors hamn ska fartyg avge avgångsrapport för att få tillstånd att avgå.
  • I Södra hamnen och Västra hamnen i Helsingfors ska avgångsrapport avges då fartyget är klart att avgå inom 5 minuter.
  • Det beviljade avgångstillståndet är i kraft 15 minuter för fartyg som avgår från Nordsjö hamn och inom denna tid ska fartyget avgå. Fartyget ska avge rapport då det börjar avgå från hamnen.
 • på rapporteringspunkterna i området
  • Fartyg ska avge rapport 15 minuter före ankomst till sundet Gustavssvärd eller Långörssundet.
  • Fartyg på väg mot Nordsjö hamn ska avge rapport när de passerar Östertokan.
  • Fartyg på väg längs kustfarleden i väst-ostlig riktning ska avge rapport 15 minuter innan de passerar Torra Hästen.
  • Fartyg ska avge rapport 15 minuter före ankomst till Barösund.
 • Förhandsanmälan om avgång för fartyg som avgår från Helsingfors hamn:

Alla andra fartyg än de som går i linjetrafik enligt en publicerad tidtabell ska, efter att fartygen förtöjts, avge en preliminär förhandsanmälan om avgång. Om avgångstiden som uppgetts vid ankomsten eller avgångstiden i den för linjetrafiken publicerade tidtabellen ändras, ska fartyget snarast möjligt meddela VTS om detta. Om ett fartyg avgår senare än vad som rapporterats i förhandsanmälan, ska fartyget omedelbart meddela VTS också om detta.

VTS använder förhandsuppgifterna för att i förväg kunna planera användningen av farleden samt isbrytningen i hamnen. Förfarandet gällande förhandsanmälan om avgång gäller inte fartyg som använder lots.  

 • Fartyg i lokaltrafik avger trafikrapporter endast vid dålig sikt.

2.1   Förfarandet i Nordsjöleden
Regleringen av fartygstrafiken innebär ett förfarande med avgångstillstånd för fartyg som avgår från Nordsjö hamn.  Då ett startklart fartyg ger en avgångsanmälan, beviljar eller förvägrar VTS avgångstillstånd utgående från trafiksituationen.

Det beviljade avgångstillståndet är i kraft 15 minuter. VTS ger inte avgångstillstånd om det i farleden finns ett fartyg på väg till hamnen och som har passerat Östertokan, har anmält 15 minuter till Torra Hästen eller har anlänt österifrån till området från en annan sektor. Om fartyget inte är redo att avgå inom 15 minuter och det finns övrig trafik som väntar på sin tur att gå in i området med mötes- och passerförbud, förlorar fartyget sin avgångstur. Då måste fartyget ge en ny anmälan till VTS för att få avgångstillstånd. Förfarandet med avgångstillstånd gäller också för fartyg som förflyttar sig från en kajplats till en annan inom hamnområdet.   

Då fartyget ger anmälan vid Östertokan, anländer österifrån till sektor 1-området eller ger anmälan 15 minuter före Torra Hästen, ger VTS information om den mötande trafiken och övrig information som är relevant för fartygets säkra framfart. 

 Vid hård vind (medelvind 13 m/s eller mer) rekommenderar VTS-myndigheten att fartyg i Nordsjöleden endast möts söder om Östra Rödhällen. VTS reglerar inte mötande trafik utanför området med mötes- och passerförbud, utan fartygen uppmanas komma överens om hur de ska mötas på ett tryggt sätt. 

Då vindförhållandena begränsar användningen av farleden kan fartygen bli tvungna att invänta tillträde till farleden. Vid sådana tillfällen har fartyget möjlighet att minska farten för att säkra ett tryggt möte söder om Östra Rödhällen. VTS ombesörjer att fartyget inte som följd av den minskade farten förlorar sin tur att anlöpa farleden, utan beaktar ankomsttiden för fartyget som minskat farten enligt dess normala ankomstfart till Östertokan vid regleringen av fartygstrafiken.

2.2 Förfarandet i farleden till Västra hamnen i Helsingfors
VTS reglerar den inkommande och avgående trafiken i Västra hamnen i enlighet med tidtabellerna som fartygen meddelat i förväg.
Ett fartyg som avgår från Västra hamnen i Helsingfors ska avge avgångsrapport för att VTS ska bevilja avgångstillstånd.  Avgångsrapporten avges då fartyget är klart att avgå inom 5 minuter. Vid hård vind (maximalt 15 m/s) beviljas fartyget inte avgångstillstånd, om ett annat fartyg, vars längd är över 215 m, befinner sig i manöverutrymmet eller är på väg dit.
Ingående fartyg informeras i god tid om ordningen i vilken de kan gå in i farleden. Ordningen grundar sig på de överenskomna förtöjningstider som erhållits av Helsingfors hamn.                     

3  Områden med mötes- och omkörningsförbud
I Helsinki VTS sektor 1 råder permanent mötes- och omkörningsförbud i följande områden:

 1. I Långörssundet mellan latituderna 60º 08,8’ N och 60º 09,1’ N i 7,9 m farleden.
 2. I sundet Gustavssvärd mellan latituderna 60º 08,1’ N och 60º 08,6’ N i 9,6 m farleden.
 3. I norra delen av Nordsjöleden mellan latituderna 60º 11,1’ N och 60º 12,5’ N i 11,0 m farleden. Detta förbud gäller inte möten och omkörningar där åtminstone den ena parten är en bogserbåt eller ett fartyg av motsvarande storlek.

4 Fartbegränsningar
30 km/h på farledsavsnitten för ingående fartyg till Helsingfors norrut från latitud 60°06,0 N med Östergrundet som östlig gräns.
10 km/h i hamnbassängerna och runt Klippan
30 km/h i Nordsjöleden på sträckan Östra Rödhällen–Krokholmshället.  17 km/h i Nordsjöleden på avsnittet Krokholmshället – hamnområdet i Nordsjö
Under vintersäsongen (1.11 -31.3) är en fartbegränsning 24 km/h i kraft i Nordsjöleden mellan Krokholmshället och Nordsjö hamn.

5 Kontaktuppgifter
Finska vikens sjötrafikcentral
Vilhelmsbergsgatan 2-4
00500 Helsingfors
Tel:                      020 448 5391
E-post:                supervisors.hki@fta.fi
VHF:                   Helsinki VTS, sektor 1 (Helsingfors) ch. 71
                           Helsinki VTS, sektor 2 (Emsalö, Porkala) ch. 9

reaktionapit
Sidan uppdaterad 25.10.2017