Archipelago VTS Master's Guide

1 VTS-området
VTS-området täcker Skärgårdshavet, inklusive farlederna för handelssjöfarten. Området gränsar i öster till Fläckgrund, i norr till Hylkkari och ute till havs följer det VTS-områdets yttre gränser.  I området ingår också de administrativa områdena i Åbo och Nådendals hamnar.
VTS-områdets yttre gränser till sjöss:
Från Hylkkari fyr, 60°57.2’N, 21°09.5’E
västerut till position 60º57.2’N, 20°46.5’E, och därifrån till Rannö fyr 60º31.7’N, 20°11.9’E
6 sjömil från fyren Marhällan (60º01.9’N, 19º52.3’E)
6 sjömil från Nyhamns fyr (59º57.6’N, 19º57.3’E
12 sjömil från Utö fyr (59º46.9’N, 21º22.1’E)
I öster från Fläckgrunds fyr 59º52.4’N, 22º 50.2’E till position 59º55.0’N 22º 53.0’E, och därifrån till Förby hamn 60º06.5’N 22º53.0’E

Öppna Archipelago VTS Master's Guide

En noggrannare beskrivning av servicen som VTS-centralerna tillhandahåller finns i den allmänna beskrivningen av VTS-verksamheten.

2 Trafikrapportering
Archipelago VTS använder arbetskanal VHF 71.
Trafikrapportens innehåll:

 • Fartygets namn
 • Namn på rapporteringspunkten
 • Destination
 • Planerad rutt. Om en alternativ farled används, ska detta rapporteras.

Fartyg ska rapportera:

 • då de anlöper ett VTS-område
 • före ankring
 • vid avgång från ankarplats
 • då de förtöjts vid kaj
 • före avgång från hamnen.  Avgångstillståndet som beviljas av VTS är i kraft i 20 minuter, inom vilken tid fartyget ska påbörja sin avgång. Om fartygets avgång försenas, måste det anhålla om ett nytt avgångstillstånd. Undantag utgör avgång från Aura å, se punkt 7.2 Åbo hamn.
 • på rapporteringspunkterna i området
  • 20 minuter innan de passerar följande punkter:
 1. Knivskär
 2. Fagerholm
 3. Lövskär
 4. Smörgrund
 5. Kungsholm
 6. Kivikari
 7. Hylkkari *
 8. Ljungö, västgående fartyg meddelar den valda rutten
 9. Ledsund eller söder om Ledskär, östgående fartyg meddelar den valda rutten
 10. Fläckgrund **
 11. Järngrynnan
 12. Askgrund
 13. Marhällän eller Korsö, vid ankomst till VTS-område

* Sydgående fartyg ska rapportera 20 minuter innan de passerar Hylkkari till Archipelago VTS på kanal 71.

* Nordgående fartyg ska rapportera 20 minuter innan de passerar Hylkkari till West Coast VTS på kanal 9.

** Västgående fartyg ska rapportera 20 minuter innan de passerar Fläckgrund till Archipelago VTS på kanal 71.

** Ostgående fartyg ska rapportera 20 minuter innan de passerar Fläckgrund till Hanko VTS på kanal 67.

 • Fartyg ska därtill ge rapport då de passerar följande punkter:
 1. Orisgrunden, enbart västgående fartyg meddelar den valda rutten
 2. Ykskari, sydgående fartyg meddelar den valda rutten

Fartyg ska rapportera 10 minuter innan det anländer till, lämnar eller korsar en farled för handelssjöfarten.
Öster om Skiftets fyr (60º04,6’ N 21º08,3’ O) ska förbindelsefartyg och färjor i skärgårdstrafik, som har ett fungerande automatiskt identifieringssystem (AIS) i bruk, bara rapportera om sikten är under 1 nm.
Noggrannare information om rapporteringen som krävs av fartygen och den service som tillhandahålls i hamnområdet finns i punkt 5.

3  Områden med mötes- och omkörningsförbud
I Archipelago VTS-området råder ett permanent mötes- och omkörningsförbud.

 1. I Lövskär mellan longituderna 21º 43,3’ O och 21º 45,2’ O, i 15,3 meters farleden.
 2. I Ledsund mellan longituderna 20º09,7’ O och 20º10,6’ O, i 7,0 meters farleden.
 3. I Ljungö mellan longituderna 20º40,7’ O och 20º42,0’ O, i 8,2 meters farleden.
 4. I Hjulgrund mellan longituderna 20º22,2’ O och 20º23,2’ O, i 7,0 meters farleden.
 5. I Rönngrund mellan latituderna 60º17,3’ N och 60º 16,3’ N, i 10 meters farleden.
 6. Mellan Porokari och Saaro udde mellan latituderna 60º 24,4' N och 60º 25,3' N i 15,3 meters farleden.
 • Förbuden 1-6 gäller inte mötes- och omkörningssituationer, där åtminstone den ena parten är en bogserbåt eller ett till storleken jämförbart fartyg.
 1. Kuuva fyr (60º24,4’ N 22º07,5’ O) – Jänissaari fyr (60º25,3’N 22º10,9’ O)
 • Förbudet gäller inte möten mellan små förbindelsefartyg, vattenbussar, charterfartyg, polis-, tull- och brandbåtar, farleds- eller oljebekämpningsfartyg, fiskefartyg eller hamnbogserare. Större fartygs framfart får inte hindras.
 1. Jänissaari fyr – Åbo hamn
 • Förbudet gäller inte lastfartyg av en sådan storleksklass att de tryggt kan mötas. Därtill förutsätts att lastfartygen sinsemellan har kommit överens om mötet och att vart och ett av fartygen har gått med på att mötas.
 1. Pansioleden, farledsavsnittet från Åbo hamnområdes västra gräns till olje- och färjhamnen i Pansio:
 • Mötesförbud för stora tankfartyg.
 1. Därtill gäller för Åbo hamnområde:
 • Lateleden, mötesförbud för alla fartyg
 • Farleden till varvet i Perno, mötesförbud för alla farty

4  Fartbegränsningar
Smörgrund-Keitsor 28 km/h
Keitsor-Lilla Björnholm 32 km/h
I närheten av Korpo-färjan (Retais nedre– Holstasnäs) 16 km/h
Stormälö – Haverö 28 km/h
Notgrund – Ajonpää 22 km/h
Notgrund – Kuuva 26 km/h
Kuuva – Boj T18A 16 km/h
Boj T18A – Åbo 11 km/h
Svartholm – Hallonholm 22 km/h
Tallholm – Hallonholm 22 km/h


5 Hamnområden
Bilaga 2 innehåller en karta över hamnområdena.

5.1 Nådendal
Hamnbevakning, kontaktuppgifter:
telefon +358 44 733 4550
e-post portcontrol@naantali.fi
VHF-kanal 11

I hamnområdet ska fartyg lyssna på VHF-kanal 11.

Fartyg som passerar Neste Oils oljehamn ska hålla ett säkert avstånd till hamnen (se kartan). Av säkerhetsskäl är en tillfällig överskridning av hamnområdesgränsen tillåten om Archipelago VTS gett sitt tillstånd eller rekommenderat detta. Fartygen ska ändå alltid meddela om överskridningen till VTS.

Fartyg som trafikerar enligt tidtabell i regelbunden linjetrafik har företräde.

Ankring vid Ajonpää ankringsområde:

 • Det får bara finnas ett fartyg i gången i ankringsområdet
 • Ankring sker med tillstånd av Archipelago VTS
 • Ankringsområdet är huvudsakligen avsett för kortvarig, högst 12 timmars ankring. Om ankringstiden överskrider 12 timmar, krävs ett nytt tillstånd av Archipelago VTS.
 • Fartygen ska be om avgångstillstånd från ankringsplatsen 20 minuter innan ankaret lättas
 • Fartyg till ankars ska försäkra sig om att fartyget inte under några omständigheter driver in i farledsområdet.
 • Vindens hastighet får vara högst 15 m/s då ankringsplatsen används

Nådendals stads hamnordning och hamndirektiven ska följas i området.
Fartygstjänster beställs av Nådendals hamn.

5.2 Åbo
Hamnens kontaktuppgifter 24 h:
telefon +358 2 2674 122
e-post portcontrol@turku.fi
VHF-kanal 12 (ingen jour, passas vid losskastning och förtöjning)

Fartyg ska rapportera till Åbo hamn två timmar före ankomst till hamnen.
Fartyg som trafikerar enligt tidtabell i regelbunden linjetrafik har företräde.
Fartyg med en längd över 24 meter som avgår från Aura å avger avgångsrapport till Archipelago VTS på kanal 71. Övrig radiotrafik i hamnområdet sker i första hand på kanal 12.
För att använda ankare, byta kajplats och vända vid kajen i hamnområdet krävs det tillstånd av Åbo hamn.
Åbo stads hamnordning och hamndirektiven ska följas i området.
Fartygstjänster beställs av Åbo hamn.

6 Kontaktuppgifter:
Archipelago VTS
Västra Finlands sjötrafikcentral
Hertig Johans parkgata 21
20101 Åbo
Tfn:                      0204 48 6521
E-post:              archipelago.vts@liikennevirasto.fi
VHF:                    ch.71

Åbo hamn
Hertig Johans parkgata 21
20101 Åbo
Tfn:                      02 2674 122
E-post:              portcontrol@turku.fi
VHF                     ch.12

Nådendals hamn
Satamatie 13
21100 Nådendal
Tfn:                      02 437 5515
E-post:              portcontrol@naantali.fi
VHF                     ch.11

reaktionapit
Sidan uppdaterad 19.12.2017