GOFREP

Rapporteringssystemet GOFREP för fartyg i Finska viken är ett obligatoriskt rapporteringssystem i överensstämmelse med regel V/11 i SOLAS-konventionen. Sjötrafikcentralerna TALLINN TRAFFIC, HELSINKI TRAFFIC och S:T PETERSBURG TRAFFIC övervakar fartygstrafiken och står till tjänst med råd och information om navigationsfaror och väderleksförhållanden i Finska viken.

Öppna pdf Gofrep Master's Guide

Syftet med systemet är:

  • att bidra till navigationssäkerheten inom området
  • att förbättra skyddet av den marina miljön
  • att övervaka att sjövägsreglerna efterlevs.

Trafiken i området övervakas med hjälp av radar och AIS-system.

GOFREP-området omfattar de internationella vattnen i Finska viken öster om den västliga rapporteringslinjen. Finland och Estland har infört obligatoriska rapporteringssystem inom sina respektive sjöterritorier också utanför VTS-områdena.

Rapportering

För fartyg med en bruttodräktighet av 300 eller däröver är rapporteringssystemet obligatoriskt. Fartyg med en bruttodräktighet som understiger 300 bör göra anmälan om: 

  • de inte är manöverfärdiga eller ligger till ankars i trafiksepareringsområdet 
  • de har begränsad manöverförmåga
  • deras navigationsinstrument är i olag.

Fartyg ska ge en fullständig rapport (Full Report) vid avgång från en hamn i Finska viken eller senast vid anlöp av området.

Fartyg ska ge en kort rapport (Short Report) till den central vars område fartyget anlöper, vid anlöp av området samt då de korsar den centrala rapporteringslinjen.

Fartyg ska alltid rapportera ändrad manöverstatus till trafikcentralen.

Alla fartyg uppmanas att uppdatera sin AIS-information innan de anlöper Finska viken, eftersom största delen av uppgifterna i den fullständiga rapporten kan fås direkt via AIS-informationen. Resterande information kan ges på annat sätt (via e-post, telefon, VHF, fax).

I GOFREP Master’s Guide finns det mer detaljerad information om servicen som tillhandahålls i området samt om de uppgifter som krävs i rapporterna.

Noggrannare information om GOFREP-systemet ges i IMO:s cirkulär:

reaktionapit
Sidan uppdaterad 02.11.2015