Elektroniska sjökort

$curSection.smallImageAltText.data

Avancerad navigationsteknologi gör det möjligt att komplettera de traditionella tryckta sjökorten och så småningom ersätta dem med elektroniska sjökort.

Det godkända ECDIS-navigeringssystemet med officiella, standardiserade ENC-sjökort i vektorformat ska, enligt IMO:s normer, ersätta systemet med papperssjökort. Sjökorten över de finska territorialvattnen ges ut av Trafikverket.

Ett elektroniskt sjökort måste uppfylla följande kriterier för att kunna ersätta ett tryckt sjökort:

  • Det ska ha framställts av en nationell sjökartemyndighet eller av denna  godkänd leverantör
  • Det ska vara ajourfört
  • Det ska ha framställts enligt IHO:s (International Hydrographic Organization) standard S-57
  • Det ska kunna användas i typgodkänd navigationsutrustning som har tillräcklig back-up (s.k. ECDIS-utrustning).
     

Enligt SOLAS-konventionen (Safety of Life at Sea), som godkändes 2009, kommer ECDIS-utrustning stegvis att bli obligatorisk från 2012. Övergångsperioden pågår till 2018.

I slutet av 2010 slutförde Trafikverket arbetet med att få ENC-täckning på de områden som används av handelssjöfarten, inklusive djupfarleden i Saimen. Samtidigt uppfylldes IMO:s krav på tillräckligt täckande ENC-material (Adequate ENC Coverage).

ENC-materialens täckningsgrad kan ses i IHO ENC Catalogue (kräver Java).

Distribution av ENC-material

Finska ENC-celler levereras till användarna via en centraliserad och skyddad distributionstjänst. Sjökortsmaterialet skyddas i enlighet med IHO:s standard S-63 (IHO Data Protection Scheme). Distributionstjänsten sköts av distributionscentralen PRIMAR som upprätthålls gemensamt av flera europeiska sjökartemyndigheter.

Mera uppgifter finns på Primars webbsidor www.primar.org. På samma adress finns också noggrannare information om ENC-materialets regionala täckning. Det andra distributionscentralen som verkar i Europa är IC-ENC (International Centre for Electronic Navigational Charts), som verkar under Storbritanniens sjökartemyndighet United Kingdom Hydrographic Office, UKHO, och som också har en distributionscentralen i Australien.

Använda förkortningar

IMO

International Maritime Organization. Den internationella sjöfartsorganisationen, som är underställd FN, fastställer normer för sjöfarten, bl.a. SOLAS-konventionen (Safety of Life at Sea).

ECDIS

Electronic Chart Display and Information System. Navigeringssystem som godkänts av sjöfartsinspektionsmyndigheten. Ersätter tryckta sjökort och använder officiella ENC-sjökort.

ENC

Electronic Navigational Chart. Elektroniskt sjökort i vektorformat som ges ut av den nationella sjökartemyndigheten. Sjökorten följer den internationella standarden IHO S-57 och har en uppdateringstjänst.

IHO

International Hydrographic Organization. Den internationella hydrografiska organisationen, som bland annat organiserar standardiseringsarbetet i anknytning till sjömätning och sjökort.

IHO S-52

Special Publication No. 52: Specifications for Chart Content and Display aspects of ECDIS

IHO S-57

Special Publication No. 57: IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data

IHO S-63

Special Publication No. 63: IHO Data Protection Scheme

RENC

Regional ENC Coordinating Centre

Sidan uppdaterad 20.09.2016