Lagstiftningen

Verksamhetsförutsättningarna för busstrafiken bestäms i den Transportservicelagen (320/2017) och EU:s trafikavtalsförordning (1370/2007). Transportservicelagen (320/2017) trädde i kraft 1.7.2018 och ersatte kollektivtrafiklagen. Nya förpliktelser för företag som idkar busstrafik trädde i kraft redan den 1 januari 2018 i och med bestämmelserna om kraven på gränssnitt i trafikservicelagen. Se mer information om Transportservicelagen här.

 

De viktigaste förändringarna i kollektivtrafiken

Yrkesmässig transport av personer med buss kräver enligt trafikservicelagen persontrafiktillstånd. Persontrafiktillstånd är ett gemenskapstillstånd som beviljats av Trafiksäkerhetsverket och som berättigar till idkande av busstrafik och ett kollektivtrafiktillstånd som beviljats före den 1 juli 2018. Nya persontrafiktillstånd och persontrafiktillstånd som ska förnyas beviljas för tio år fr.o.m. den 1 juli 2018.  Till följd av lagändringen överförs behörigheten i trafiktillståndsärenden från NTM-centralerna till Trafi. Läs mer här.

Tillstånden för linjebaserad trafik och anropsstyrd kollektivtrafik slopas när transportservicelagen träder i kraft.

När marknadsbestämd trafik planeras bör man dock beakta eventuell ensamrätt enligt förordningen om kollektivtrafik på järnväg och väg som de behöriga myndigheterna inom kollektivtrafiken har beviljat den avtalstrafik de konkurrensutsatt. Det är förbjudet att orsaka trafiken som omfattas av ensamrätt fortgående och allvarlig skada. Myndigheterna är skyldiga att informera om beviljad ensamrätt på sina webbplatser, men dessutom är det tillrådligt att kontakta myndigheterna när ny trafik planeras.

Enligt lagen om transportservice ska den som tillhandahåller transporttjänster inom persontrafiken senast 60 dagar innan en plan genomförs meddela Trafikverket om att en tjänst som tillhandahålls regelbundet inleds, upphör eller ändras väsentligt. Ändringen ska anmälas 60 dagar i förväg, så att den behöriga myndigheten vid behov kan reagera på den ändrade servicenivån. Läs mer här.

Trafikverket vidarebefordrar ändringsmeddelandena till övriga myndigheter. Uppgifterna i ändringsmeddelandet som sammanställts i NAP-tjänsten lämnas bara till myndigheterna för att dessa ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. Myndigheterna kan se meddelandena på NAP-tjänsten (www.finap.fi). Registrera dig som kollektivtrafikmyndighet genom att skicka e-post till joukkoliikenne@liikennevirasto.fi

Skyldigheterna att öppna gränssnitt gäller alla som har ett gällande kollektivtrafiktillstånd. Skyldigheterna har trätt i kraft den 1 januari 2018. Läs mer här.

Den behöriga myndighet ska se till att det vid upphandling av mobilitetstjänster eller biljett- och betalningssystem förutsätts att tjänsteleverantörens på biljettprodukterna baserade reserätter kan visas i det bakomliggande systemet med hjälp av ett elektroniskt kommunikationsnät.

 

Läs mer om förändringarna från meddelandet.

 

Sidan uppdaterad 22.07.2018