Informationstjänster för kollektivtrafik

Den riksomfattande insamlingen av rutt-, hållplats- och tidtabellsinformation om persontrafiken ändras genom lagen om transportservice. Trafikverket har, i enlighet med den tidigare kollektivtrafiklagen, upprätthållit en samlingsdatabas som innehåller rutter, hållplatser och tidtabeller för kollektivtrafiken. De som ordnar kollektivtrafik har haft som lagstadgad uppgift att lämna information till samlingsdatabasen.

Trafikverket tillhandahåller reseplanerartjänsten Matka.fi tills vidare

Trafikverket har genom samlingsdatabasen och plattformen Digitransit (på finska och engelska), som grundar sig på den, tillhandahållit en riksomfattande reseplanerartjänst på adressen www.opas.matka.fi (välj SE). Trafikverket har också delat information i form av öppna data  som kan användas av andra aktörer. Trafikförvaltningens mål är nu att ge utrymme för aktörer som verkar på marknadsvillkor att utveckla tjänster som riktar sig till passagerare, såsom reseplanerartjänster och MaaS-tjänster.

Från och med 1 juli ombeds kunderna emellertid att kontrollera utbudet av turer  i busstrafik på marknadsvillkor direkt via trafikidkaren eller någon annan reseplanerartjänst, eftersom dessa uppgifter inte längre fås via tjänsten Matka.fi. Orsaken till förändringen är det som beskrivs ovan och att man i samband med lagreformen frångår förfarandet med tillstånd för linjebaserad trafik. Trafikverket säkerställer Matka.fi reseplanerartjänsterna särskilt på landsbygden för trafik som upphandlas av myndigheter. Du hittar mer information om vad den nuvarande reseplaneraren Matka.fi täcker här (på finska).

Enligt lagen om transportservice ska de som tillhandahåller mobilitetstjänster dela sin rutt- och tidtabellsinformation via öppna gränssnitt för att direkt kunna användas av andra aktörer och tjänsteutvecklare.

  • Uppgifterna om gränssnitten öppnas via NAP-tjänsten (www.finap.fi) (välj svenska). NAP är inte en samlingsdatabas, utan en gränssnittskatalog. Läs mer om NAP-tjänsten här.

I fortsättningen är det Trafikverkets uppgift att tillhandahålla NAP-tjänsten, följa med utbudet och efterfrågan i persontrafiken för statistikföring och rapportering samt samordna utvecklingen av mobilitetstjänster.

Trafikverket fortsätter samarbetet med Digitransit åtminstone till slutet av 2020

Digitransit är en produkt som är baserad på en öppen källkod och som erbjuder en plattform för utveckling av riksomfattande reseplanerare. Digitransit är en tjänst som samfinansieras av Samkommunen Helsingforsregionens trafik, Trafikverket och TVV LMJ Oy (Waltti-städerna) (www.digitransit.fi ,på finska och engelska). Digitransit används av såväl finansiärerna som utomstående tjänsteutvecklare.

Trafikverket lämnar viss rutt- och tidtabellsinformation till Digitransit-tjänsten under övergångsperioden, åtminstone till slutet av 2020. Detta innebär att städernas och NTM-centralernas avtalstrafik och trafiken som digitaliserats med hjälp av verktyget RAE också i fortsättningen sparas i samlingsdatabasen och förmedlas till Digitransit och Matka.fi till de delar som informationen inte överförs till Digitransit från andra källor. Informationen som lämnas av VR och Finavia sparas också tills vidare i samlingsdatabasen. På så sätt säkerställs att kunskapsunderlaget om passagerarna bevaras under förändringsskedet för ovan nämnda trafiks del och att tjänsteutvecklarna får möjlighet att göra reseplanerartjänster för slutanvändare även utanför stadsregionerna.

Om de som tillhandahåller mobilitetstjänster så önskar, kan de samarbeta för att säkerställa att det också i fortsättningen samlas och erbjuds omfattande mobilitetsdata i Digitransit via öppna gränssnitt, t.ex. för reseplanerare. Många städer är redan med i Digitransit via TVV LMJ Oy:s koordinering.

Trafikverket ansvarar för passagerarinformationen på järnvägsstationerna (på finska). I fortsättningen kommer Trafikverket  att fortsätta använda Digitransit för informationen om tågtrafiken och för riksomfattande främjande av cykling. Digitransit kommer dessutom eventuellt att få en större roll för att uppfylla skyldigheterna i fråga om multimodal reseinformation enligt EU:s ITS-direktiv.

Trafikverket uppmuntrar till utveckling av reseinformationstjänster

Trafikverket informerar aktörerna om situationen gällande tjänsterna Matka.fi och Digitransit, så att dessa kan anpassa sin verksamhet till tjänsterna som Trafikverket erbjuder och för sin del bidra till att verkställa lagen om transportservice. Trafikverket strävar efter att främja sådana tillvägagångssätt som i fortsättningen möjliggör en mera marknadsinriktad realisering av både insamlingsarbetet (datainsamling, samordning och kvalitetssäkring) och den riksomfattande reseplanerartjänsten.

Vi diskuterar med aktörerna som verkar på marknadsvillkor och tjänsteproducenterna om en eventuell framtida verksamhetsmodell och rollfördelningen under 2018. 

Trafikverket samlar in information om utbudet och efterfrågan i persontrafiken samt information om ändringar i regelbunden trafik

Trafikverket samlar också i fortsättningen in information om utbudet och efterfrågan i persontrafiken för statistik och forskning. Trafikverket samlar också in information om ändringar i den tidtabellsbaserade kollektivtrafiken för övriga myndigheter, om denna information inte finns att tillgå via gränssnitten.

  • De behöriga myndigheterna behöver samla in information om ändringar i den regelbundna trafiken för planeringen av trafiktjänster
  • Insamlingen av informationen om ändringar och marknadsläget för myndigheternas bruk stöder också beredningen av landskapsreformen

 

Sidan uppdaterad 17.10.2018