Trafikverkets roll i den riksomfattande kollektivtrafiken

Ett av Trafikverkets strategiska mål är trygga och smidiga resor. Trafiksystemet och trafiktjänsterna utvecklas som en helhet, varav kollektivtrafiken är en viktig del.

Samarbetsgruppen för aktörerna inom kollektivtrafiken (JOUSI) har fastställt en vision, spetsmålen samt utvecklingsprojekt för hur kollektivtrafiken ska utvecklas i hela landet. Det gemensamma målet för aktörerna inom kollektivtrafiksektorn är att öka antalet årliga kollektivtrafikresor med 200 miljoner från nuvarande 530 miljoner resor fram till 2022. Samarbetsgruppen består av representanter för Trafikverket, kommunikationsministeriet, de stora och medelstora städerna, VR, Kommunförbundet, Bussförbundet, Taxiförbundet och avtalstrafikidkarna, Lokaltrafikförbundet samt TVV lippu- ja maksujärjestelmä Osakeyhtiö.

För att man på ett enhetligt sätt ska kunna bedöma hur rättvis den offentliga finansieringen är och vilka verkningar den har, gör Trafikverket det möjligt att bestämma servicenivån inom kollektivtrafiken på samma sätt i hela landet. Trafikverket styr och samordnar NTM-centralernas kollektivtrafikverksamhet och de riksomfattande utvecklingsprojekten inom kollektivtrafiken. Tyngdpunkten har lagts på att utveckla persontrafiktjänsterna och förbättra informationshanteringen inom kollektivtrafiken. Trafikverket bereder kvoteringarna för de regionala statsbidragen samt fattar beslut om statsbidrag för de stora och medelstora stadsregionerna.

Trafikverket bidrar i stor utsträckning till att utveckla kollektivtrafiken i anknytning till trafiksystemarbetet inom de växande stadsregionerna.

Trafikverket bidrar också till att göra resekedjorna smidigare genom att tillsammans med olika aktörer delta i planeringen av resecentra, stationerna och deras passagerarinformation samt anslutningstrafiken.

Sidan uppdaterad 29.06.2018