Inrikes godstrafik

Den mängd varor som lastbilar transporterar inom godstrafiken i Finland uppgick till totalt 274 miljoner ton, och lastbilstrafikens transportarbete var 20,3 miljarder tonkilometer. De flesta transporterna uppstår till följd av byggande (jordmaterial och byggindustriprodukter), matkluster (lantbruksprodukter och livsmedel) samt skogsindustrin (träråmaterial och skogsindustriprodukter).

Godstransporterna på järnvägarna 2014 uppgick till 37 miljoner ton och transportarbetet till ca 9,6 miljarder tonkilometer. Järnvägstransporterna betjänar skogs-, metall- och den kemiska industrin samt transitotrafiken. Ökningen inom gruvindustrin syns i transporterna. De viktigaste typerna av gods är skogsindustrins produkter och virkesråämnen.

År 2014 uppgick inrikes sjötransporterna till 5,5 miljoner ton, varav 3,4 miljoner ton olja och 1,2 miljoner ton råvirke. Det totala transportarbetet var 2,3 miljarder tonkilometer.

Sidan uppdaterad 26.10.2015