Det transeuropeiska trafiknätet TEN-T

TEN-T-nätet är ett trafiknät i två plan som bildas av ett kärnnät och ett heltäckande nät. Enligt plan ska kärnnätet vara klart före utgången av 2030 och det heltäckande nätet före utgången av 2050.

TEN-T-nätets historia

I december 2013 gavs Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och inrättandet av fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF = Connecting Europe Facility). TEN-T-riktlinjerna fastställer de projekt som hör till det transeuropeiska trafiknätet samt projekten för gemensamt intresse. Riktlinjerna specificerar kraven på trafiknätet, prioriteringarna inom utvecklingen och verktygen för genomförandet. Förslaget till riktlinjer omfattar också kartor över trafiknäten som fastställts utifrån kriterierna.

Finlands kärnnät och heltäckande nät

Längden på det nationella heltäckande väg-/bannätet är ca 8 800 km, varav kärnnätets längd är ca 2 460 km. I kärnnätet ingår Saimens vattenområde, Helsingforsnoden, Helsingfors och Åbo flygplatser samt hamnarna FredirkshamnKotka, Helsingfors, Åbo och Nådendal samt terminalen för kombinerade väg- och järnvägstransporter i Kouvola. Det heltäckande nätet omfattar 18 flygplatser, 12 hamnar, en insjöhamn och terminal.

Dessutom omfattar TEN-T-nätet Horisontella projekt; havets motorvägar, de telematiska applikationerna SECAR, ITS, ERTMS, RIS och VTMIS samt en gränsövergång; den huvudsakliga förbindelsen på Europanivå till Ryssland går via Vaalimaa (väg) och Vainikkala (järnväg).

Sidan uppdaterad 26.10.2015